Magkémia

Száz évvel ezelôtt, 1896-ban Henri Becquerel megfigyelte, hogy a kálium-uranil-szulfát, K2UO2(SO4)2 · 2 H2O olyan sugárzást bocsájt ki, amely nyomot hagy a becsomagolt fényképészeti lemezen. 1898-ban Pierre és Marie Curie a jelenséget radioaktivitásnak nevezte el. 1903-ban ôk hárman kapták a kémiai Nobel-díjat.

Az atom atommagból és elektronokból áll. Az atommagban protonok és neutronok vannak. A protonok és a neutronok együttes száma a tömegszám (M). Az elem rendszáma (Z) az atommagban levô protonok számával egyezik meg. Egy elem minden atomjának ugyanaz a rendszáma. Egy elem izotópjai különbözô számú neutronokat tartalmaznak, ezért tömegszámuk különbözô.

A kémiai reakciókban a külsô, vegyértékelektronok vesznek részt. A magreakciókban az atommag változik meg. A magkémia a magreakciók kémiai következményeivel foglalkozik.


Néhány különbség a magreakciók és a kémiai reakciók között

MagreakciókKémiai reakciók
A protonok és a neutronok az atommagban lépnek reakcióba. Az elektronok reakciója az atommagon kívül zajlik.
Az elem másik elemmé alakul át. Minden atomból ugyananyi van a kiindulási anyagok és a végtermékek között.
Az izotópok különbözôképpen reagálnak. Az izotópok közel azonos módon reagálnak.
Nem függ a kémiai összetételtôl. Függ a kémiai összetételtôl.
Az energiaváltozás 108 kJ nagyságrendű. Az energiaváltozás 10-103 kJ/mól nagyságrendű.
A tömegváltozás kimutatható. A kiindulási anyagok tömege megegyezik a termékek tömegével.


A radioaktív bomlás

A radioaktív atomok alfa-, béta- vagy gamma-sugárzást bocsájtanak ki.

A magreakciók egyenletei radioaktív bomlási folyamatot írnak le. Az egyenletek két oldalán a részecskék és a magtöltések száma megegyezik.
A termékek tömegszámainak összege tehát megegyezik a kiindulási anyagok tömegszámainak összegével.
A termékek magtöltéseinek összege szintén megegyezik a kiindulási anyagok magtöltéseinek összegével.

Kidolgozott feladat:

Az urán ezüstös-fehér, radioaktív fém. Moláris atomtömege 238,03. Ez a legnehezebb természetes elem. A természetben az urán három izotóp keverékeként fordul elô. Izotópjai a következôk: 238U, 235U és 234U.
Írja fel az 238U alfa-bomlását.

Megoldás:
A bal felsô indexben szereplô szám a tömegszám. A rendszámot a periódusos rendszerbôl kereshetjük ki. (Z=92) Az 238U magkémiában és magfizikában szokásos jelölése:

                     238
                       U
                      92

A reakcióban keletkezô részecskét jelöljük X-szel. A reakciót most így írhatjuk:

             238         A     4
               U   -->    X  +   He  
              92         Z     2

ahol a termék tömegszáma A, rendszáma Z.
Az egyenlôség feltételei akkor teljesülnek, ha

A = 234 és Z = 90

A periódusos rendszer szerint a 90-es rendszámú elem a Th. Tehát:

             238        226    4
               U    -->    Th +  He    
             92         90    2

Most Ön következik.

A radon (Rn) színtelen, íztelen, szagtalan anyag. Nemesgáz. A rádium radioaktív bomlásakor keletkezik. Legalább 17 izotópja van. A legstabilabb izotóp tömegszáma 222.

Írja le a 222Rn alfa-bomlásának egyenletét.


Kidolgozott feladat:

A 131I a légköri atomrobbanás egyik radioaktív terméke. A laboratóriumi körülmények között elôállított 131I izotópot a pajzsmirigy méretének, alakjának és működésének meghatározására használják. (A szervezetbe kerülô jód a pajzsmirigyben halmozódik fel. A vizsgálatot 131I izotópot tartalmazó KI-oldattal végzik.) A 131I béta-bomlással bomlik.
Írja fel a 131I béta-bomlásának egyenletét.

Megoldás:

A béta-részcske magkémiai jele:

                      0
                       e
                      -1

Kövessük az alfa-bomlásnál alkalmazott eljárást.

     
                
                  131        A    0
                    I    -->   X +   e
                  53        Z    -1 

Az egyenlôség feltételei akkor teljesülnek, ha

A = 131 és Z = 54

A periódusos rendszer szerint az 54-es rendszámú elem a Xe. Tehát:

 

                  131        131    0
                    I   -->     Xe +  e
                  53         54   -1

Most Ön következik.

Az 238U radioaktív bomlásának terméke, a 234Th szintén radioaktív; béta-bomlással bomlik.
Írja le a 234Th béta-bomlásának egyenletét.


Az elôbbieken kívül másfajta önmaguktól lejátszódó radioaktív folyamatok is léteznek. Ezek közé tartozik a pozitronbomlás, az elektronbefogás és a maghasadás.

A pozitron pozitív töltésű elektron; az elektron antirészecskéje. A következô egyenlet a pozitronbomlásra mutat példát.


                8        8    0
                 B   -->   Be +  e
                5        4    -1

Elektronbefogáskor az egyik elektron (rendszerint a legbelsô héjról) beépül az atommagba, és egy proton neutronná alakul át. A következô egyenlet az elektronbefogásra mutat példát.
   

                7       0      7
                Be  +    e  -->   Li
                4       -1      3

Maghasadáskor egy nagy rendszámú atom két, közel azonos rendszámú atomra bomlik, és neutronokat bocsájt ki. A következô egyenlet a spontán maghasadásra mutat példát.
      250         142      106     1
       Cm   -->     Xe  +    Mo + 2  n
      96          54      42     0


Vissza a kezdôlapra