Elôadó

Ebben a "teremben" találhatók a kémia tanulását elôsegítô hypertext jegyzetek, enciklopédiák, "feladatlapok" és a hálózatról letölthetô hagyományos jegyzetek mutatói. Azokat az "elôadásokat", amelyeket a ChemoNet helyezett el a hálón, embléma jelzi.
 

Jegyzetek és elôadások/1 Jegyzetek és elôadások/2 Böngészô


Jegyzetek és elôadások/2
Általános és Szervetlen Kémiai Számítások
Elektronikus jegyzet és példatár a Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának elsõéves hallgatói számára.
Mértékegységek; Koncentrációszámítás, oldatok higítása, elegyítése; Gáztörvények; Oxidációfok; Kémiai nevezéktan; Sztöchiometria; Híg oldatok törvényei; Kémiai termodinamika; Kémiai egyensúly; Elektrokémiai számítások; Összetett egyensúlyi feladatok; Az atomok és molekulák szerkezete
Basic útmutató és példatár
Rács Ágnes és Dr. Rohonyi Pál jegyzete
Béta-laktám antibiotikumok kémiája és hatása, kemoterapeutikumok, gyógyszerkémia
Gunda Tamás lapjai interaktív molekulamodellekkel
Bevezetés a mágneses magrezonancia-spektroszkópiába
Szalontai Gábor Winword 2.0-ben írt összefoglalói
BIO TÁR Electronic
Szemináriumi jegyzetek, cikkek összefoglalói, könyvismertetések, elôadások - a biológia területérôl
Az E-számokról mindenkinek
Gunda Tamás szórakoztató és tanulságos összeállítása
Femtokémia
Keszei Ernõ könyve
Idõfejlõdés a kvantummechanikában
Az idõfüggõ Schrödinger-egyenlet megoldásainak bemutatása néhány egy- és kétdimenziós egyrészecske-rendszerre.
Informatikai jegyezetek
Drótos László jegyzete az információról, az információ hatásáról és felhasználásáról, a tudomány "mûködésérôl"
Kémiai rajzolóprogramok összehasonlítása
Gunda Tamás írása
Kinetic gas model an aid in learning some basic concepts of statistical physics
A kinetikus gázmodell bemutatása multimédiás eszközökkel
Mintapéldák a kémiai számítástechnikai gyakorlatokhoz (ELTE TTK)
Jelfeldolgozáshoz, lineáris regresszióhoz, paraméterbecsléshez
Mintapéldák a vegyipari mûveletek és készülékek tárgyhoz tartozó számolási gyakorlatokhoz (ELTE TTK)
Konverziószámolás; excellel, illetve táblázatos kézi módszerrel
Gondolkodtató kérdések; recirkuláció, kitermelés, szelektivitás stb.
Nagy Internet Kalauz
Drótos László fordítása
Statisztikus termodinamika
Keszei Ernõ elõadási jegyzetei
STM for Students
A hallgatói laboratórium pásztázó alagútmikroszkópjának bemutatása (BMEKFKI)
A számítógépes molekulaszerkezet-analízisrôl
Csonka Gábor kvantumkémiai összefoglalói
A VRML nyelv alapjai
"Ez a nyelv lényegében (sokszögekbõl álló) térgeometriai alakzatok megjelenítést tûzi ki célul, ennek megfelelõen az alakzatok megadásával, megjelenítésével kapcsolatos problémák megoldására specializálódik.
A VRML nyelvet legkönnyebben példákon keresztül ismerhetjük meg. Javasoljuk az olvasónak, hogy ezt a leírást, valamint az itt beolvasott *.wrl kiterjesztésû file -okat egyenként töltse le a saját gépére, és az itt olvasottak jobb megértése céljából módositsa, egészítse ki, bõvítse saját készítésû, ill. a WWW -rõl hozoltt újabb file -okkal."
Tájékoztatás:

EFTAN - Egyetemi és Fõiskolai Tankönyv és Szakkönyv Adatbázis

Basic HPLC
Dr. Yuri Kazakevich és Prof. H.M.McNair könyvének kitûnôen szerkesztett online változata. "Frame"-eket támogató böngészôvel olvasható. A fejezetek: Bevezetés, Elmélet, Adszorbensek, RP-HPLC, Mûszerek, Érzékelôk, NP-HPLC, Gélpermeációs kromatográfia, Ioncserélôs kromatográfia
Chemical Information Sources and Services
Gary Wiggins kurzusa a kémiai információforrásokról
Keresési útmutatók
Számítógépes keresés (CA, STN)
Keresés szerzô vagy hivatkozás szerint (Science Citation Index)
Keresés tárgyszó szerint
Szabadalmak
Vegyületekre vonatkozó információk, adatbázisok, kézikönyvek
Chemical Kinetics Tutorial
Bevezetés a reakciókinetikai tanulmányokba
Chemistry Hypermedia Project
A Virginia Polytechnic Institute kémiai enciklopédiája a hálón. Néhány fejezetcím: Bevezetés az analitikai kémiába, Mûszeres módszerek enciklopédája, Számítógépes grafika, Bevezetés a szerves kémiába, Szerves kémiai laboratóriumi módszerek, Fizikai kémia, Lézerek, Optika
ChemPen3D Classic Organic Reactions
Példák (irodalmi hivatkozással) jól ismert szerves kémiai reakciókra
Common Definitions and Terms in Organic Chemistry
Definíciók az akirálistól a Walden-inverzióig
Computational Chemistry and Organic Synthesis
Hens Borkent ír a "számítási kémiáról" azoknak a szintetikus szerves kémikusoknak, akik szeretnék megérteni, hogy miért nem (mindig) azt a terméket kapják a reakció végén, amit vártak. A szerzô az átmeneti állapotra helyezi a hansúlyt, és a konformációs változásoktól a 'valódi' reakciókig vezeti el az olvasót.
A fejezetek: Koordináta típusok, z mátrixok, input file-ok, Hogyan keressük meg az átmeneti állapotot?, További elmélet, Programok, file formátumok és konverzó, Irodalom és Web-címek
The DCU CHIME Pages
CHIME-bevezetô, konformáció-elemzés, molekula-galéria (CHIME molekulamodellek), perspektivikus rajzolás, mutatók más CHIME-lapokhoz. Érdemes megnézni.
Molecules of the Month
A sorozat 1996 januárjában indult. A kezdôlaprôl elérhetôk a 3D képek nézegetéséhez szükséges szoftverek is.
Multiple Choice Questions in Organic Chemistry (Brunel University Chemistry Department)
A Royal Society of Chemistry feleletválasztós tesztjei szerves kémiából (a válaszok - úgy tûnik - nincsenek meg a Hálón). Minden témakörbôl jócskán akad feladat. A témakörök: általános szerves kémia, nómenklatúra, mechanisztikus szerves kémia, alifás, aromás és heterociklusos vegyületek kémiája.
Named Reactions in Organic Chemistry
Személyekrõl elnevezett szerves kémiai reakciók, példákkal
The Organometallic HyperTextBook
Rob Toreki könyve
Polymer Chemistry Hypertext
A University of Missouri- Rolla hallgatóinak hypertext jegyzete (polimer-történelem, molekulatömeg, tömbpolimerizáció, polimer oldatok tulajdonságai, bevonatok, spektroszkópia, diffúzió-relaxáció, mechanikai tulajdonságok, szintézis, kompozitok, irodalomjegyzék, matematikai függelék, áramvezetô polimerek, mutatók Web-lapokhoz)
Polymers & Liquid Crystals
A Case Western Reserve University és a Center for Advanced Liquid Crystalline Optical Materials (ALCOM) hypertext tankönyve. A szöveget 3D animációk egészítik ki. A virtuális laboratóriumban az olvasó maga is növeszthet például polimert vagy nyomon követhet egy fázisátalakulást.
Principles of Protein Structure Using the Internet
Az online kurzus "hallgatója" a szerves kémiai ismereteken kívül segítséget kap a molekulák (interaktív) szemléléséhez szükséges programok (pl. Rasmol) letöltéséhez és installálásához.
Structures of Simple Inorganic Solids
Négy elôadás a szervetlen kristályokról; bibliográfia, mutatók kristályrácsokat szemléltetô lapokhoz, kristályszerkezeti adatbázisokhoz

 

 
 

Tartalom