BÁNFIHUNYADI JÁNOS
(1576-1646)


Bánfihunyadi János, az Angliában élt híres magyar alkémista, a londoni Gresham College kémia tanára, 1576-ban Asszonypatakán (Rivulum Dominarum), a mai Nagybányán született.

Fiatalságáról keveset tudunk. Feltehetõleg elõször szülõvárosának neves iskolájába, a Schola Rivulinába járt, ahonnan a jelesebbeket a városi tanács saját költségén külföldi egyetemekre szokta küldeni.

1619-ben már biztosan Angliában van, s 1623-tól egy kémiai receptjét õrzi az oxfordi Bodley Könyvtár. Egy összeírásból ismeretes, hogy 1635-ben London egyik külvárosában, Whitechapelben lakott, 1642-ben Gyulafehérvárra Medgyesi Pálnak küldött levelében már azt írja, hogy „én most itt Londonban a Gresham Collegiumban lakom... Chymiaban professor vagiok...Johannes Banfihuniades”. Kétségtelen, hogy itt kémiát tanított, mert egyik volt tanítvány, John Webster azt írja róla a "Metallographia or an History of Metals" c. könyvében (London, 1671), hogy már több mint 35 éve annak, hogy általában kémiát tanultam, amit az öreg Johannes Huniades oktatott.

Bánfihunyadit sokat foglalkoztatta az, hogy a higany elroncsolja az aranyat és az ezüstöt. Ezenkívül kémiai technológiai és analitikai kérdések is érdekelték, így a festékek, ragasztók, és az üveg gyártása, az ólom ezüsttartalmának a kivonása, meddõhányókból az arany kinyerése.

Kortársai egyöntetû elismeréssel emlékeznek meg szaktudásáról. W. Lilly neki ajánlja "Angelicus, Peace" c. könyvét (London, 1645), s azt írja róla, hogy „nemzetünk nagy szerencséjének tartom, hogy ilyen nagy tudású ember, aki tõlünk olyan távol született..., közöttünk, angolok között él... Az utóbbi idõben senki nem ért el többet, mint õ, s alig hasonlítható valaki is a tudós Huniades-hez”. Thomas Smith mint „igen híres magyar származású vegyészt” említi Johannis Dee életrajzában (London, 1707).

Magyarországra készült visszatérni, amikor meghalt. Haláláról R. Smyth naplójának 1646. augusztus 28-i feljegyzése tudósít: "Hans Hongar, alias John Huniades the chymist ... died" (meghalt Magyar János, azaz Hunyadi János vegyész). Nem tudjuk, hol temették el. János nevû fia szintén vegyész volt és 1696-ban halt meg. Az ifjabb Hunyadi ma is látható díszes sírja a London-Shoridetch-i St. Leonard templom kriptájában van.


Vissza a tartalomjegyzékhez