Gombaszagok kémiája

Jancsó Gábor

A következô lapokon a különféle gombák szagát elôidézô illékony vegyületeket ismertetjük vegyész szemmel (orral). Közben arról is szó lesz, hogyan mûködik a szaglószervünk, milyen összefüggés van a szagérzet és kémiai szerkezet között és milyen koncentrációban kell jelen lennie egy anyagnak ahhoz, hogy a szagát észlelhessük. Szó lesz a gombák szagának a természetben játszott szerepérôl, végezetül felsorolunk néhány könyvet és az Interneten keresztül elérhetô helyet, ahol gombákra vonatkozó információk találhatók. A cikk megértéséhez nem szükségesek speciális, gombával kapcsolatos ismeretek.
 
TARTALOM
Bevezetés
Szagérzet és kémiai szerkezet
Szaglási küszöbérték
Jellegzetes "gombaszag"
Gombák szagát befolyásoló tényezôk
Milyen szagú a gyilkos galóca?
Néhány büdös gomba
Néhány kellemes illatú gomba
Néhány ehetô gomba
Szaganyag-termelés gombákkal?
A gomba szaga és fogyaszthatósága
Irodalom

 

Bevezetés

A szaglószervünk az egyik legérzékenyebb érzékszervünk. Az ember mintegy 4000–10 000 különbözô szag (illat) érzékelésére képes, némely esetben a levegôben már néhány ppt(!) koncentrációban jelenlevô szaganyagot is képes érzékelni. Szaglásunk kifinomultságát mutatja, hogy képesek vagyunk sztereoizomer vegyületeket is szaglás útján megkülönböztetni: így például a D-karvont (p-mentol-6,8-dien-on) köménymagszagúnak, míg az L-karvont mentaszagúnak érezzük. A szaglás fontos szerepet játszik a gyakorló gombász számára a gombahatározásban, mivel a gomba szaga sok esetben fajhatározó-bélyegként használható. Ilyen például a nem ehetô sárguló csiperke (Agaricus xanthoderma) jellegzetes karbolszaga, amely különösen a gomba elkészítése során válik intenzívvé. Egy másik példa a legtöbb esetben csak mikroszkóp segítségével elkülöníthetô susulykafajok (Inocybe nemzetség) meghatározása, ahol szintén segítségünkre lehet az egyes gombfajok jellegzetes szaga. A gombák átlagban 5–15 ppm illékony anyagot tartalmaznak, és több mint négyszáz gombafaj szagának statisztikai kiértékelése azt mutatta, hogy leggyakrabban a liszt-, a gyümölcs-, a retek-, az ánizs- és a visszataszító szagok fordulnak elô.

A szaglóreceptorok fontos szrepet játszanak a gombák által keltett ízérzet kialakításában is. A nyelv ízlelôreceptorai ugyanis csak négy alapízt – édeset, savanyút, keserût és sósat – képesek megkülönböztetni, ezért a gombák aromás íze tulajdonképpen 70–75%-ban a szagérzetünktôl származik.

A természet fontos szerepet szánt a gombák szagának a gombák terjesztésében is. Erre jó példát szolgáltat az erdei szömörcsög (Phallus impudicus), amelynek rendkívül intenzív dögszaga odacsalogatja a rovarokat. A rovarok megeszik a meglehetôsen sok glükózt tartalmazó sötétzöld nyálkás spóraréteget, és így gondoskodnak a gomba tovaterjesztésérôl. A föld felszíne alatt növô szarvasgombák (Tuber nemzetség) illata odacsalogatja a különbözô állatokat (vaddisznó, farkas, szarvas stb.), amelyek kitúrják a földben lévô gombát a földfelszínre, és azután a szél gondoskodik a spórák szétterjedésérôl. Egyes vélemények szerint a természetben sokkal több szagtalan virág található, mint szagtalan gomba, ami azzal magyarázható, hogy a gombákkal ellentétben a virágok illatukon kívül különösen gazdag színválasztékukkal is képesek a rovarokat magukhoz csalogatni. Nem utolsósorban a gombák szaga fontos szerepet játszik a gombák élvezeti értékében és a különbözô gombaaromák elôállításában is.
 

Szagérzet és kémiai szerkezet

A szagérzetek minôsége és a különbözô szagkeltô anyagok kémiai szerkezete, illetve különbözô fizikai-kémiai sajátságai közötti összefüggéseket mind a mai napig nem sikerült egyértelmûen tisztázni. Részletesen tanulmányozták a különféle molekulasajátságok (adszorpciós hô, forráspont, molekula rezgési frekvenciái, sav-bázis jelleg, dipólusmomentum, funkcionális csoportok, optikai forgatóképesség stb.) szagérzet-keltésben játszott szerepét, de nem sikerült egyértelmû korrelációt találni. Ami a szagérzékelés fiziológiai alapjait illeti, a legutóbbi években végzett vizsgálatok egy része a szaglás sztereokémiai elméletét látszik alátámasztani, amely szerint a szagérzetet döntô mértékben a szagkeltô anyag molekuláinak geometriája szabja meg. A kutatók hét primér szagot azonosítottak (kámfor, pézsma, virág, borsmenta, éter, csípôs és bûzös) és megállapították, hogy az azonos szagcsoportba tartozó molekulák hasonló alakúak és méretûek. Ennek megfelelôen hét különbözô receptorhely található az orrban, és amikor egy szagkeltô molekula beilleszkedik a megfelelô méretû és alakú komplementer receptorhelyre, elindít egy szagérzetet kiváltó impulzust. A jelenleg talán leginkább elfogadott nézet szerint a szaganyag által keltett szagérzet több molekulasajátságtól függ, és egy hármas szintû organizációval írható le: a molekula egyedi sajátságai (funkciós csoportok, lánchossz, kettôs kötések helyei), az egyedi molekula által hordozott sajátságok csoportja és végezetül a szaganyag által kibocsájtott különbözô molekulák keveréke.

Létezik néhány, a különféle kémiai anyagok által keltett szagérzetre vonatkozó, gyakorlati szabály: a kénvegyületek és aminok visszataszító szagúak, a ciklikus és aromás aldehidek szaga általában kellemes, a szagok keverékének intenzitása nem egyszerûen a komponensek összege.
 

Szaglási küszöbérték

A szagérzet kiváltásához szükséges küszöbérték egyik lehetséges definíciója szerint a szaglási küszöbkoncentráció a szaganyagnak az a vízbeni (vagy más közegbeni) minimális koncentrációja, amelyet a szaglási vizsgálatokban résztvevô személyek (12–16 fô) 70%-a már képes érzékelni. A küszöbkoncentrációk a különbözô szagkeltô anyagok esetében igen különbözôek lehetnek (pl. levegôben: éter 5,83, jodoform 0,02, metil-merkaptán 0,0000004 mg/ l levegô). A kellemes illatok – amelyek például virágoktól származnak, és kémiailag általában észterek, alifás alkoholok vagy aldehidek – szaglási küszöbértéke 0,1–10 ppm, ezért ezek a szagok ritkán észlelhetôk néhány méternél távolabbról. Ezzel szemben a bomlásból származó vagy védekezés céljából kibocsájtott természetes szaganyagok esetében (általában aminok és kéntartalmú molekulák) a küszöbérték rendszerint igen alacsony (0,1–10 ppb), és ennek megfelelôen ezek a szagok a kibocsájtó forrástól néhány tíz vagy akár száz méter távolságban is észlelhetôk (pl. az erdei szömörcsög (Phallus impudicus) dögszaga). Fontos megemlíteni azt is, hogy ugyanaz az anyag különbözô koncentrációkban egészen más szagérzetet kelthet. Így például a tömény rózsaolaj kellemetlen szagú, nagy hígításban viszont közismerten kellemes; a szkatol finoman diszpergálva jázminillatú, a tömény szkatol szaga viszont kellemetlen, bûzös; a kumarin tömény oldata bôrszagú, közepes hígításban a széna illatára emlékeztet, igen erôs hígításban viszont a szagos müge illatához hasonló.
 

Jellegzetes "gombaszag"

A gombák jellegzetes aromáját a legújabb kutatások szerint a gombák illékony anyagcseretermékei idézik elô. A különbözô gombákban azonosított illékony vegyületek száma ma már több százra tehetô, és kémiai szempontból a vegyületek igen széles körét ölelik fel.

A gombák jellegzetes szagának kialakításában fontos szerepet játszanak a nyolc szénatomot tartalmazó vegyületek. Ezek közül is a legfontosabb a majdnem összes, eddig megvizsgált gombában kimutatható 1-oktén-3-ol, amelyet már 1936-ban azonosítottak a Japánban igen kedvelt matsu-take (foltostönkû gyûrûspereszke, (Tricholoma matsutake, Tricholoma caligatum)) gombában és matsutake-alkoholnak nevezték el. Azóta magasabbrendû növények illóolajának egész sorában is kimutatták, és azt is megállapították, hogy az egyes tejtermékek fémes mellékízéért felelôs 1-oktén-3-on is feltehetôleg ebbôl az alkoholból képzôdik oxidáció útján. Az 1-oktén-3-ol a gombákban linolsavból keletkezik lipoxigenáz enzim segítségével. A gombákból izolált 1-oktén-3-ol optikailag aktív, balra forgatja a poláros fény síkját. Megvizsgálták az optikai aktivitás és a gombaszag intenzitása közötti összefüggést is, és megállapították, hogy a balra forgató optikai izomér szaglási küszöbértéke vízben alacsonyabb (0,43 µl/l) mint a jobbra forgatóé (0,61 µl/l). Megoldották egyébként az optikai izomérek szétválasztását is az 1-oktén-3-ol-hidrogén-ftalát sztrichninsójának kristályosításával.

Az a megfigyelés, mely szerint a természetben található ízletes csiperkének (Agaricus bitorquis) sokkal intenzívebb a gombaszaga, mint a termesztett csiperkéé, összhangban áll azzal, hogy az ízletes csiperke lényegesen több (18 ppm) 1-oktén-3-ol-t tartalmaz, mint a termesztett csiperke (3,3 ppm). A gomba barnulása és az aromaképzôdés a termesztett csiperkében párhuzamosan játszódik le: a fehér gomba kevesebb ízanyagot tartalmaz, mint a sötétbarna.

A különféle gombafajok különbözô mennyiségben tartalmaznak 1-oktén-3-ol-t, így például – az össz illékony-anyag százalékában kifejezve – a közkedvelt sárga rókagomba (Cantharellus cibarius) 66%-ot, az ízletes vargánya (Boletus edulis) 49%-ot, míg a termesztett csiperke 33%-ot. Természetesen a gombák eltérô szaga az 1-oktén-3-ol koncentrációban mutatkozó eltérésen kívül fôként az egyéb illatanyagok mennyiségében fennálló különbségekre vezethetô vissza.

Az R–CH(OH)CH=CH2 összegképlettel jellemezhetô különbözô alkoholok (R=metil, ..., pentil) szagának vizsgálata azt mutatta, hogy az 1-oktén-3-ol mellett csak az 1-heptén-3-ol mutat egészen gyenge gombaszagot. Az 1-oktén-3-ol telített változata, a 3-oktanol csak nagyon gyengén gombaszagú, míg az 1-oktanol, 2-oktanol, 1-heptanol és 1-nonanol esetében egyáltalán nem tapasztalható gombaszag, ami azt jelzi, hogy a jellegzetes gombaszag kialakulása szoros kapcsolatban van a kettôs kötés jelenlétével és a hidroxilcsoport 3-as helyzetével.
 

Gombák szagát befolyásoló tényezôk

Konzerválás és szárítás során az 1-oktén-3-ol koncentráció kimutatható mértékben csökken, amivel együtt jár a gomba aromájának gyengülése, amit a gombakonzervek gyártói különbözô, mesterségesen elôállított ízanyagok keverékeinek hozzáadásával igyekeznek kompenzálni. A fagyasztás szintén megváltoztatja a gomba illékony-anyag összetételét – többek között az 1-oktén-3-ol tartalom jelentôs mértékben csökken –, de ez a változás a gomba élvezhetôsége szempontjából elônyös, mivel a gombára eredetileg jellemzô szag felerôsödik.

A késôbbiekben, az egyes gombák szaganyagainak részletes ismertetésénél látni fogjuk, hogy a gomba szaga jelentôs mértékben megváltozhat fôzés hatására, amikor is új vegyületek képzôdhetnek, egyes anyagok elbomlanak, más komponensek elillannak.

A gombák 1-oktén-3-ol tartalmát a származási hely is jelentôsen befolyásolhatja, így például a Lengyelországban gyûjtött ízletes vargányában az illatanyagok 82%-a, míg a Finnországban gyûjtöttben 49%-a 1-oktén-3-ol.

A gomba szagát egyes esetekben a gomba kora is befolyásolja: a gyümölcsszagú földtoló galambgomba (Russula delica) a gomba öregedésével halszagúvá válik; a fiatal korban spermaszagú susulykák (Inocybe nemzetség) némelyike az öregedés folyamán jázminillatúvá válik; a mézszagú galambgomba (Russula melliolens) friss állapotban szagtalan, csak a száradás során válik mézillatúvá hasonlóan a barnulóhúsú galambgombához (Russula xerampelina), amelynek szaga a fôtt rákhoz lesz hasonló idôsebb korban. Feltehetôen ezek a "látens" szaganyagok, ugyanúgy mint számos magasabbrendû növényben, szagtalan glükozidok formájában vannak jelen a gombában, és enzimek hatására hasadnak fel cukorra és illatanyagokra, továbbá a levegô által elôidézett oxidációs folyamatok is hozzájárulhatnak a szagok megjelenéséhez vagy eltûnéséhez.

Általában megállapíthatjuk, hogy olyan tényezôk, mint a földrajzi hely, a klimatikus viszonyok, a gombagyûjtés idôpontja stb., nagymértékben bofolyásolhatják a gombák szagát.
 

Milyen szagú a gyilkos galóca?

Sok esetben a szagok meghatározásánál problémák mutatkoznak, mivel a szagok által keltett szagérzetek meglehetôsen szubjektívek, nehezen írhatók le és hasonlíthatók össze. Így például a halálos kimenetelû gombamérgezések túlnyomó többségéért felelôs gyilkos galóca  (Amanita phalloides) szagára vonatkozóan a különféle gombahatározó könyvekben a következôket találjuk: "édeskés mézszerûtôl taszító ammóniaszagig"; "fiatalon majdnem szagtalan, idôsebb korban mézszerûen édeskéstôl taszítóan szaruszerûig"; "szag édeskés, gyûjtés után valamivel erôsebb"; "szaga jellegzetes, kissé a nyers burgonyára emlékeztetô, amely lehet édesen émelygôs is".
 

Néhány büdös gomba

A világítógáz-szagú büdös pereszke (Tricholoma sulphureum) indolt és szkatolt tartalmaz. A világítógázszag az indoltól származik, és kimutatták azt is, hogy az indol eloszlása nem egyenletes a gombában, a legtöbb indol a lemezekben, míg a legkevesebb a tönkben található. A szkatol, ugyanúgy mint bizonyos virágok esetében (pl. dögvirágok), a rovarok odacsalogatásának funkcióját végzi. Az erdôben messzirôl is jól érezhetô visszataszító szagú erdei szömörcsög (Phallus impudicus) szaganyagai között a legfontosabbak a metil-merkaptán és a kén-hidrogén, melyek nagy illékonyságuk folytán kiválóan alkalmasak arra, hogy a rovarok figyelmét felhívják a gombára. A szag intenzitására jellemzô, hogy a gomba jellegzetes szaga még –20 oC-ra lefagyasztva is észlelhetô.

Egyes gombák jellegzetes halszaga a trimetil-amintól származik. Ennek ellenére például a barnulóhúsú galambgomba (Russula xerampelina) jó ehetô gomba, mivel a trimetil-amin a fôzés során elillan, és ennek következtében a halszag eltûnik.
 

Néhány kellemes illatú gomba

A körteszagú susulyka (Inocybe pyriodora) intenzíven aromás illatú gomba, amit a gombairodalomban gyümölcs-, jázmin-, keltike-, illetve körteszaggal írnak le. (Érdekes megjegyezni, hogy néhány esetben a körteszagú susulyka szagtalan is lehet.) Az illatanyag a fahéjsav-metil-észter, amit a növényvilágban már régóta ismernek illóolajok és gyanták alkotórészeként. A gombavilágban ezt az észtert még a pikkelyes fagombában (Lentinus lepideus) is kimutatták, más hasonló szerkezetû illatanyagokkal (ánizssav-metil-észter, p-metoxi-fahéjsav-metil-észter és p-kumársav-metil-észter) együtt.

Az illatos döggomba (Entoloma icterinum) gyümölcsbonbon illata a benne meglehetôsen nagy mennyiségben (0,04% a friss gomba súlyára vonatkoztatva) kimutatható 1,3-dimetoxi-benzoltól származik. A gombák kellemes ánizsszaga (pl. ánizsszagú tölcsérgomba, (Clitocybe odora)) az ánizssav-metil-észtertôl ered.
 

Néhány ehetô gomba

Az ízletes vargánya (Boletus edulis) jellegzetes szaga mind friss, mind szárított állapotban a gomba 1-oktén-3-on tartalmának tudható be. Azt is megállapították, ha az ízletes vargányában kimutatott illékony anyagokat összekeverik a gombában talált koncentrációban, a kapott elegy szaga nagyon hasonlít a természetben gyûjtött gomba szagához. Fôzés hatására a gomba aromája jelentôs mértékben megváltozik, ugyanis néhány lakton, pirrol és pirazin képzôdik, továbbá az 1-oktén-3-ol egy része 1-oktén-3-on ketonná oxidálódik.

A híres francia Perigord szarvasgomba (Tuber melanosporum) szaganyagai között nyolc különféle alkoholt, dimetil-szulfidot, izoamil-amint, para- és meta-krezolt azonosítottak. A zárt edényben tárolt szarvasgomba (Tuber nemzetség) kifejezett dimetil-szulfid szagot mutat, és 1 kg gombából kb. 8 mg dimetil-szulfid izolálható. Egyébként a Perigord szarvasgombával rokon, kevésbé értékes fehér szarvasgomba (Choiromyces venosus) kivételével, amelynek visszataszító szaga a bisz-(metil-tio)-metántól származik, ez a vegyület idézi elô a szarvasgombák jellegzetes szagát. A föld alatt termô szarvasgomba illatát a kiváló szaglóérzékkel megáldott disznó és vaddisznó még akkor is megérzi, ha a gomba majdnem egy méter (!) mélyen fekszik a földben. A szarvasgombát a disznók nemcsak a finom ízek utáni vágyakozásuk miatt próbálják kikaparni a földbôl, hanem hozzájárul ehhez az is, hogy a szarvasgomba szaganyagai között a disznók világában "szerelmi jelzésként" ismert pézsmaszerû illat is megtalálható. Egyébként a szarvasgombák felkutatására, a "szarvasgomba-vadászatra" az engedelmeskedni képtelen disznók helyett sokkal alkalmasabbak a jól idomítható vadászkutyák. Egy másik módszer azon alapul, hogy a kis sárga-fekete légy, a Helomyza tartufifera a tojásait közvetlenül a földre, az érett szarvasgomba fölé rakja (decembertôl márciusig). A gombát speciális szaglószerve segítségével találja meg. Ezért ha derült, szélcsendes idôben kimegyünk a szarvasgomba-területre, célszerû azokon a helyeken ásni, ahol ezt a legyet felrepülni látjuk.

A közkedvelt, de sajnos Magyarországon egyre ritkább, sárga rókagombában (Cantharellus cibarius) a legnagyobb koncentrációban az 1-oktén-3-ol található, azonban a jellegzetes sárgabarackhoz hasonlítható illatát a kis mennyiségben jelenlevô benzaldehidnek és fenil-acetaldehidnek tulajdonítják.

Néhány ehetô gombafaj, például a mezei szegfûgomba (Marasmius oreades) keserûmandula-szagát a kis mennyiségben jelenlevô hidrogén-cianid(!) idézi elô. A friss mezei szegfûgombából egyébként 13, míg a szárított gombából több mint 150 komponenst sikerült izolálni, és azt is megállapították, hogy a friss gomba 1-oktén-3-ol tartalmának 85%-a elveszik a szárítás során.

A fûszergombaként használható fokhagymaszagú szegfûgombák (Marasmius scorodonius) jellegzetes szaganyagai olyan kéntartalmú vegyületek – (CH3–S–CH2–SO2–S–CH2–S–CH3) és (CH3–S–CH2)2S2) –, amelyek egy kétlépcsôs enzimatikus folyamat során keletkeznek gamma-glutil-amil-marazminból, lentinsavból és epilentinsavból.

A közkedvelt gyapjas tintagomba (Coprinus comatus) legfontosabb illatanyagai a következôk: 3-oktanol, 1-oktén-3-ol, 1-oktanol és 2-metil-2-pentén-4-olid.

A Kínában és Japánban nagyra értékelt shii-take (Lentinus edodes) gombából számos kéntartalmú vegyületet izoláltak, többek között a lentionin nevü ciklikus vegyületet (1,2,3,5,6-pentatiapan), amely a gomba jellegzetes szagát adja. A 18 azonosított kénvegyületbôl a szén-diszulfid kivételével az összes vegyület vagy –CH2S– vagy –SCH2S– csoportokat tartalmaz, és feltehetôen az enzimatikus vagy kémiai folyamat során képzôdô metil-diszulfid a kénvegyületek polimerizációjának közbensô terméke. Egyébként a friss gomba szaga meglehetôsen gyenge, de szárítás és/vagy aprítás hatására fokozatosan kifejlôdik a jellegzetes kénes szag.

A matsu-take (Tricholoma matsutake, Tricholoma caligatum) gomba nagyra értékelt csemege Japánban, és számos tradicionális étel kötelezô alkotórésze. A gomba különleges, pikáns ízét az elôzôekben már említett 1-oktén-3-ol tartalma mellett fôként a fahéjsav-metil-észter idézi elô.
 

Szaganyag-termelés gombákkal?

A gombákból izolált illékony vegyületek száma ma már több mint ötszázra tehetô. A gombák illékony anyagcseretermék-spektrumának összetétele sok esetben kifejezetten törzsspecifikus, és a termesztési feltételek változtatásával nemcsak az illatanyag-termelés tetemes növelése, hanem jelentôs eltolódás érhetô el az egyes komponensek mennyiségi viszonyaiban is. Annak lehetôsége, hogy különbözô szaganyagokat nagyüzemi méretekben gombák segítségével állítsanak elô, már többször felmerült. A legnagyobb problémát az okozza, hogy a gombák által termelt illékony anyagcseretermékek mennyisége még a fôkomponensek esetében is csak a µg/l tartományban mozog.
 

A gomba szaga és fogyaszthatósága

Természetesen felvetôdhet az a kérdés is, hogy nem lehet-e a gombák szaga alapján arra következtetni, hogy egy gomba ehetô-e vagy mérges. Általában az ánizs-, édeskömény-, gyümölcs-, földieper- és uborkaszagú gombák ehetôk, persze e szabály alól is akadnak kivételek. Egyes kellemesen illatozó gombák viszont élvezhetetlenek. A hagymaszag kedvelt fûszergombák jellemzôje, a mandulaszag többnyire jó étkezési gombákhoz tartozik. A lisztszagú gombák általában nem mérgesek. Mindenesetre óva intek mindenkit attól, hogy a fenti "szabályok" alapján döntse el, hogy egy gomba mérges-e vagy sem.


Kislexikon

A cikkben szereplô gombákat a Kislexikonban is fellapozhatja, ha böngészôprogramja támogatja a "frame"-ek használatát.

Vissza a Teázóba