Federmayer István
ny. igazgató helyettes
Győr, Révai Gimnázium

 ÚJABB LATIN SZÓFEJTÉSEK


A világ minden katonája szalutál feljebbvalójának. Ez is latin szó: a salutare jelentése 'üdvözölni'. E szó gyökere a salus ’sértetlen és jó állapot’ főnév. A saluto tehát kb. azt jelenti: „Légy egészséges!” De miért emeli jobb kezét a homlokához/sapkájához a katona?
A középkorban szokásos lovagi tornán az udvar vitézei összemérték erejüket. Ez nagy látványosságnak számított. Pontos előírások, szabályok szerint zajlott le. Mielőtt a párviadal megkezdődött volna, a páncélba öltözött, sisakos vitézek üdvözölték egymást, s leeresztették sisakrostélyukat, hogy igazolják személyazonosságukat. Ennek maradványa a sapkához emelt kéz! (Még a mozdulatok is öröklődnek?!)
Két kézifegyver is a latinból kapta nevét. Az általam csak regényekből ismert parabellum ( para+bellum) egy latin közmondásra utal. Si vis pacem, para bellum: "Ha békét akarsz, készülj a háborúra."
A revolver, melyet állítólag Colt talált fel, olyan pisztoly, amely forgótárcsával rendelkezik, tehát forgópisztoly. A szó az angolban keletkezett, de a latin re + volvere: 'vissza + fordítani' ige származéka.
Ugyanebből a szóból származik a nemzetközi revolúció (revolutio) szó, mely forradalmat jelent. Úgy gondolom, hogy 'újra kezdeni, gyökeres változásba kezdeni' jelentésből. Az előbbi jelentést igazolja csillagászati használata, ahol a revolúció pl. egy bolygó pályájának újraindulását jelzi.
A Sziriusz csillagnak, mint a Kutya csillagkép legjelentősebb elemének delelésekor, augusztusban volt legmelegebb Rómában az időjárás. Ezt az állócsillagot latin canis kicsinyítő képzős alakjával Kiskutyának, Canicula-nak hívták. Ma már a kutya sem tudja, honnan ered a legnagyobb nyári hőség, a kánikula neve!
A Kanári-szigetek — a közhiedelem ellenére — nem az énekesmadarakról, hanem ugyancsak a kutyákról kapta nevét. Állítólag a felfedezők igen sok kutyát találtak e szigeten, innen az elnevezés: Insula Canaria, ’Kutyasziget’. A szép énekű kis madarak viszont a szigetről kapták nevüket.
A római kultúrában is jelentős szerepet játszottak a számok.
Különösen a három jelentésű tres, tria, melynek töve a tri- sok névben szerepel. Mivel a római monda szerint a népet három törzs (Ramnes, Tities, Luceres) alkotta, a latin tribus 'harmadot, osztályt, törzset' jelent. A törzs élén a tribunus, azaz elöljáró állt. Innen eredhetett, hogy minden vezetőt, akár állami, akár katonai volt, tribunusnak neveztek. (pl.: tribunus aerarii: 'kincstárnok'; tribunus militum 'katonatiszt', tribunus plebis 'néptribun' stb.). A katonai tribunus sátra a táborban emelvényen állt, ezt nevezték tribunal-nak. Később a törvénykező, intézkedő állami tisztviselők félkör alakú, emelvényen álló széksorát nevezték így. Ebből keletkezett — francia közvetítéssel — a ma ismert tribün szó.
Mivel a tri szó az ógörögben is hármat jelent, sokszor akkor is találkozunk e szóval, mikor az összetétel második eleme görög szó. Így trigonometria (tri + gónia 'szög' + metron 'mérték'), trilógia (tri + logosz 'beszéd'), triptichon (tri + ptükhé 'hajtás, ránc') A triangulum (tri + angulus ’sarok’), trikolór (tri + color ’szín’) már latin szavak.
A középkori műveltség szava a trivium és a quadrivium. (Mindkét szó két elemből áll. A tri és quadri 'három', ill. 'négy' jelentésű, a második elem pedig a via 'út' szóból képzett főnév.) Az előbbi a három lépcsőfokból álló elemi (grammatika, dialektika, retorika) oktatását biztosító iskola volt, mely írásra, olvasásra és a helyes beszédre nevelte a diákokat. Ebből ered a triviális szó, mely 'köztudottan alapfokút, magától értetődőt, majd otrombát, útszélit' jelent. A quadrivium négy fokból állt (aritmetika, azaz számtan, geometria, asztronómia, azaz csillagászat és zene), s ez alkotta a felsőbb műveltséget adó iskolát. Aki a "hármas utat", majd a "négyes utat" kijárta, azaz a hét szabd művészet birtokosa lett, már művelt embernek számított.
Soroljam-e, hogy a trió, a tricikli, a tripla szavak is e számnevet foglalják magukba? Ezután már tudják azt is, hány szárnya, fedele van a triplánnak?
Bármily meglepő is, a triumfál, triumfus (triumphare, triumphus) szó is e számnevet rejti magába. Biztosan nem tudjuk, csak sejtjük, hogy a diadalmenetben a sok látványosságon kívül hármas lépésből álló tánc is jelentős szerepet kapott, mely a diadalittas lelkiállapotot fejezte ki.
A tripartitus ( tri + partitus ? partire 'oszt') melléknév jelentése: 'három részes ', 'három részre osztott'. Azért áll három részből, mert — a római jogot követve —  az első részben (pars) a személyekről, a másodikban a dolgokról (res), a harmadikban a jogi eljárásokról szól. (E pars 'rész' szóból alakult ki számtalan indoeurópai nyelvben, de a magyarban is, a párt jelentésű szó, hiszen egy-egy párt a nép egy-egy részének politikai vélekedését fejezi ki.)
Történelemből ismeretesek ezek a fogalmak: triumviratus, triumvir, septemvir, decemvir. Egyértelmű, hogy e szavak első tagja tőszámnév: három, hét, tíz. A vir férfit jelent. Tehát a triumvirátus három férfi szövetsége, tagjait hívjuk triumvirnek. A septemvir a hét főből álló bíróság tagja, a decemvir pedig olyan törvényalkotó testület volt az ókori Rómában, mely tíz tagot számlált.
Trinitárius az, aki hisz a Szentháromságban. Az antitrinitarius ebben nem hisz, ezért unitárius ( unus 'egy'), azaz azt vallja, hogy az Isten egyetlen személy.
Ha már a törvényekről szóltunk, magyarázzuk meg a "Majd móresre tanítalak téged!" szólás magyarázatát is. A latin mos 'szokást' jelent, ám többes száma, mores jelentése 'erkölcs'. Az egyes és többes szám eltérő jelentésével szemléletesen mutatja a latin nyelv, hogy ami először csak szokás, az idők folyamán, a tradíció révén válhat erkölccsé, a sok-sok szokásból alakulhat ki az erkölcs. A magyar szólásban ez utóbbi értelemben használatos.
Korunk számos technikai csodájára illik a digitális jelző. Manapság digitalizálják a képeket, ezen alapszik a számítógép működése. Ez a melléknév/ige a digitus 'ujj' jelentésű szóból származik. Vajon mi köze van ennek mai jelentéséhez?
Ennek megértéséhez tudni kell, hogy a római elemi iskolákban nagy gondot fordítottak a számolás tanítására. Ez nem is volt olyan könnyű a nebulóknak, hisz az ókorban sem a görögök, sem a latinok nem ismerték az arab számokat, a zéró fogalmát és a számok helyi értékét. Ezért digitis computabant, azaz 'ujjaikkal számoltak'. Egész bonyolult jelrendszert alakítottak ki: a bal kéz ujjain az egyeseket és tízeseket, a jobb ujjaival a százasokat és ezreseket mutatták. Valószínűleg a középkorban ebből eredt a digitus második, elvont jelentése: 'szám'. Ebből származik a digitális jelentése: ’számmal kifejezhető’.
Az Aranybulla tanításakor valószínűleg minden tanár megemlíti tanítványainak, hogy a bulla függő pecsétet, olykor ennek tokját jelenti. Ám az ókorban a rómaiak mást értettek ezen.
Az újszülött nyakába, megszületése után kb. hét-kilenc nappal később, egy bőrből vagy aranyból készült kerek tokot akasztottak. Ebbe az ártó szellemeket távoltartó, elriasztó varázsszert tettek. Mivel ezt a bullát csakis a szabad emberek gyerekei (liberi) viselték, a mezítelen, nagyobbacska gyerekeket, mikor már az utcán játszottak, csak ez a nyakba akasztott tárgy különböztette meg a velük játszó rabszolgagyerekektől, tehát erre is jó volt.

(Folytatjuk)KÖKÉL-válogatás