Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

107. évfolyam, 5. szám, 2001. május 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Kökösi József, Likó Zsuzsanna, Kiss Árpád, Podányi Benjamin és Hermecz István: Pentaciklusos indolalkaloid-hibridek szintézise 

Dani Zoltán, Fodor Péter és Óvári Mihály: Induktív csatolású plazma tömegspektrometriás platinameghatározás biológiai és környezeti mintákból 

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hõmérsékleteken, XVIII.  

Nényei Árpád, Somlai János, Kanyár Béla, Skrinyár Mónika, Hoffer Krisztina és Tarján Sándor: Természetes radionuklidok okozta gamma-dózisteljesítmény- és radonszint-csökkentési lehetõségek lakóépületekben 

Somlai János, Kanyár Béla, Kovács Tibor, Nényei Árpád, Horváth Gabriella és Lóczi Tamás: Palackozott ásványvizek 226Ra-koncentrációja és a fogyasztásától származó lakossági sugárterhelés becslése 

Keglevich György, Trecska Mónika, Dajka Beáta, Chuluunbaatar Tungalag, Dobó András, Tõke László és Pete Béla: A (2,4,6-trialkil-fenil)-foszfolok Diels-Alder reakciója N-fenil-maleinimiddel 

Chuluunbaatar Tungalag, Keglevich György, Dobó András és Tõke László: Az aril-foszfolok egy új reakciója: regioszelektív foszforilezés foszfor-tribromiddal 
 

Chuluunbaatar Tungalag, Keglevich György, Dajka Beáta, Szöllõsy Áron, Dobó András és Tõke László: A heteroaromás jellegû 1-(2,4,6-trialkil-fenil)-foszfolok egy új reakciója: aromás elektrofil szubsztitúció a Friedel-Crafts acilezés körülményei között 

Hírek

J. Kökösi, Zs. Likó, Á. Kiss, B. Podányi and I. Hermecz: Synthesis of pentacyclic indolealcaloid hybrids 
 

Z. Dani, M. Óvári and P. Fodor: Determination of platinum in biological and environmental materials by inductively coupled plasma mass spectrometry

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures, XVIII.  

A . Nényei, J. Somlai, B. Kanyár, M. Skrinyár, K. Hoffer and S. Tarján: Possibilities of intervention to reduce doses in buildings due to natural radionuclides 
 

J. Somlai, G. Horváth, T. Lóczi, B. Kanyár, T. Kovács and Á. Nényei: 216Ra concentration of Hungarian bottled mineral waters and estimation of the dose deriving from their consumption 

Gy. Keglevich, M. Trecska, B. Dajka, T. Chuluunbaatar, B. Pete, A. Dobó and L. Tõke: Diels-Alder reaction of (2,4,6-trialkyl phenyl)phospholes with N-phenyl-maleimide
 

T. Chuluunbaatar, Gy. Keglevich, A. Dobó and L. Tõke: A new reaction of arylphospholes: Site-selective phosphorylation through reaction with phosphorus tribromide 

T. Chuluunbaatar, Gy. Keglevich, B. Dajka, Á. Szöllõsy, A. Dobó and L. Tõke: A new reaction of 1-(2,4,6-trialkyl-phenil)-phospholes with heteroaromatic character: aromatic electrophilic substitution under the conditions of Friedel-Crafts acylation

News


Vissza Back