Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

107. évfolyam, 7–8. szám, 2001. július–augusztus 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Bakker, Eric, Pretsch Ernõ és Lindner Ernõ: Direkt potenciometria a mikromólos-pikomólos koncentrációs tartományban (Összefoglaló közlemény) 

Kovács Barna, Nagy Géza, Dombi Roland és Tóth Klára: Gyors válaszú ionszelektív optódmembránon alapuló karbamidszenzor kialakítása és alkalmazása áramlóoldatos analízisben 

Nemes Attila és Fábián István: Az ózonbomlás mechanizmusa lúgos közegben 

Braun Tibor, Dióspatonyi Ildikó és Horvai György: Analitikai kémiai folyóiratok átfutási idejének vizsgálata

Horányi György és Láng Gyõzõ: Történelmi kalandozások az elektrokémia alapfogalmai körül, III. 
 

Tömpe Péter: Polarográfiás módszer platina-aktívszén-katalizátorok aktivitásvizsgálatára 

Joó Pál, Õri Nóra és Lukács Marianna: Hidrofil és hidrofóbizált agyagásványfilmek átjárhatóságának vizsgálata elektrokémiai módszerekkel

Kiss Éva, Gáspár Miklós, Léránt István, Machovich Raymund és Bertóti Imre: Poli(etilén-oxid)-dal borított felületek fehérjeadszorpciója és vérkompatibilitása 
 

László Krisztina: Polietilén-tereftalát alapú aktív szén morfológiájának és felületkémiai tulajdonságainak változása tömény salétromsavas kezelés hatására, I. 

Kémiai Közlemények
Ph.D.-tézisek
Benedek Csilla: Homogénkatalitikus hidroalkoxikarbonilezés palládiumtartalmú rendszerekkel
 

Beregszászi Tímea: Heteropolisavak alkalmazása szerves kémiai átalakulásokban

E. Bakker, E. Pretsch and E. Lindner: Potentiometry at trace levels (Review) 
 

B. Kovács, G. Nagy, R. Dombi and K. Tóth: Development of ionselective optode based on fast responsing urea sensor and its application in flow injection analysis 
 

A. Nemes and I. Fábián: Mechanism of aqueous ozone decomposition in alkaline solution 

T. Braun, I. Dióspatonyi and G. Horvai: Publication lapse of journals of analytical chemistry 

G. Horányi and G. Láng: The origin of some misconceptions connected with the views on the formation of electrolyte solutions 

P. Tömpe: Polarographic method for determination of activity of platinum on activated carbon catalysts 

P. Joó, N. Õri and M. Lukács: Electrochemical permeability measurements of hydrophilic and hydrophobized montmorillonite films

É. Kiss, M. Gáspár, I. Léránt, I. Bertóti and R. Machovich: Influence of preadsorbed PEO-containing copolymers on BSA and fibrinogen adsorption and on blood compatibility 

K. László: Effect of oxydation on the surface properties of polyethyleneterephtalate based activated carbon 
 

Chemical Communications
Ph.D.-theses in the Hungarian Universities
Cs. Benedek: Homogeneously catalyzed hydroalkoxycarbonylation in presence of palladium-containing systems

T. Beregszászi: Application of heteropoly acids in organic transformations


Vissza Back