Tájékoztató munkatársaink részére

 1. A Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, részletes közlemények, elõzetes közlemények, vagy rövid közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban történt idegen nyelvû közlés nem akadálya a magyarul való megjelentetésnek.
Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is megjelentetünk.

2. Az elõzetes közlemények rövid beszámolók folyamatban levõ kutatások olyan szakaszának eredményeirõl, amelyekrõl feltehetõ, hogy gyors közlésük elõsegíti az adott tárgykörben dolgozó más kutatók munkáját, s egyben biztosítják a szerzõ prioritását.

3. A rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolatban befejezett kutatómunka kisebb jelentõségû, de mégis általános érdekû eredményeit, ill. kísérleti módszerek vagy készülékek leírását ismertetik. Terjedelmük ne legyen nagyobb két oldalnál.

4. Mûszaki újdonságok rovatunkban, az igényektõl függõen a szerzõk újonnan kifejlesztett mûszereit, laboratóriumi eszközeit, készülékeit, illetve mérési módszereit kívánjuk ismertetni.

5. A közlemények tartalmáért és közölhetõségéért a szerzõk felelõsek.

6. Kérjük munkatársainkat, hogy közleményeiket tömören fogalmazva, de jól érthetõen, lehetõleg rövid mondatokkal írják meg. Az általánosan elfogadott szakkifejezéseket, vegyületeket a "Kémiai helyesírási szótár" (Fodorné Csányi Piroska, Fábián Pál, Hõnyi Ede; Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

7. A közlemény címe konkrétan tájékoztasson a tartalomról, de lehetõleg rövid legyen.
A bevezetés tartalmazza a munka célkitûzéseit és tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint a szerzõ által elért elõzõ eredményekre. Hosszabb történeti áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van helye.

A kísérleteken alapuló közlemény fõ részét a kísérleti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egymástól alcímekkel elválasztani. Elméleti közleményekben az eredmények közlése elõtt az elmélet alapelgondolásait kell vegyészek számára érthetõ módon ismertetni.

A kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis tartalmazzon minden adatot, ami lehetõvé teszi a kísérleti munkának szakemberek általi megismétlését, ill. a módszer felhasználását más esetekben.

A számszerû kísérleti eredményeket vagy táblázatban, vagy grafikonban közöljék a szerzõk.
A kísérleti adatokból egyértelmõen folyó következtetéseket általában célszerû közvetlenül a kísérleti eredményekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jellegû megvitatása, valamint az elméleti következtetések az eredmények értékelése, ill. tárgyalása fejezetbe tartoznak.

A hivatkozásoknál kérjük megadni a szerzõk keresztnevének kezdõbetûit és vezetéknevét, továbbá a folyóirat szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közlemény kezdõ oldalszámát és az évszámot. A hivatkozások számozása a szövegben való elõfordulásuk sorrendjében történjék.

Minden táblázatnak legyen külön címe, amely a közlemény szövegének elolvasása nélkül is utal tartalmára és megadja, hogy milyen kísérleti körülmények között érvényesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra vonatkozó különleges megjegyzések csillag alatt a táblázat aljára kerüljenek. Az adatok mértékegységeit minden oszlopban, ill. minden sorban pontosan meg kell adni.

Az ábrák méretét úgy kell megválasztani, hogy a bemutatni kívánt összefüggés a szükséges pontossággal leolvasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygörbéhez ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntethetõ. Az ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felirata a közlemény szövege nélkül is érthetõ legyen.
Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8 cm, az ábrák mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos ábrák csak kivételes esetben indokoltak. Fényképeket csak akkor közöljenek, ha ez feltétlenül szükséges. A fényképek fényes papíron készüljenek, minél erõsebb kontrasztúak legyenek, és a tárgynak csak a bemutatni kívánt részét ábrázolják. A fényképek helyét kérjük kihagyni és az eredeti fényképet beküldeni.

Minden kézirat végén magyar nyelvû és angol nyelvû rövid összefoglalást kell közölni, ez utóbbit a dolgozat címének fordításával együtt.

8. A közleményeket "camera ready" sokszorosításhoz kérjük elkészíteni.
A táblázatokat és az ábrákat is a szerzõ teszi a szövegbe.

Kérjük, hogy a megszerkesztett közleménybõl 2 kinyomtatott példányt küldjenek be szerkesztõségünkbe (Budapest, XI., Gellért tér 4., H1521). Ezeket küldjük el a lektoroknak, és itt javítja ki a szerkesztõség az esetleges szerkesztésbeli és helyesírási hibákat (kefelevonat).

A kefelevonatot visszaküldjük az elsõ szerzõnek. Kérjük, hogy a szükséges javításokat végezzék el, majd az új kinyomtatott példányt küldjék el sürgõsen szerkesztõségünknek.

Egyéb javítást már a szerkesztõség nem végez, tehát ez marad a közlemény végleges formája. A kész példányt ajánlatos kemény borítékban, vagy kemény lap mellett küldeni a postán, hogy ne gyõrõdjék meg.

Az élõfejeket, oldalszámokat és a beérkezéselfogadási dátumokat a szerkesztõség illeszti a szöveghez.

9. A szerzõk közleményükrõl 25 db különlenyomatot kapnak díjmentesen.

10. A Folyóirat közleményeit egységes formában szeretnénk megjelentetni. Kérjük ezért a tisztelt szerzõket, hogy a közlemények szerkesztésekor ragaszkodjanak a megszokott formákhoz.

11. A jelen tájékoztató és a formázási elõírás az Interneten is hozzáférhetõ a következõ címen:
http://www.kfki.hu/~cheminfo/mkf.

 2002 májusától a Magyar Kémiai Folyóirat formázási elõírásai megváltoznak. Az új formázási elõírást megtalálhatják lapunkban és az Interneten is. Felhívjuk kedves munkatársaink figyelmét, hogy a régi formázási elõírás szerint megszerkesztett közleményeket már csak ez év júniusáig áll módunkban elfogadni.Magyar Kémiai Folyóirat