BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRÔL

5. Szabadgyök Kutatási Konferencia
(Gödöllô, 1997. augusztus 25--27.)

A Magyar Szabadgyök Társaság konferenciáját 1997. augusztus 25--27. között tartotta Gödöllôn. A szervezést Dr. Mézes Miklós tanszékvezetô egyetemi tanár, a GATE Rektorhelyettese vállalta magára. A Szabadgyök Társaság -- mint ismeretes -- tagja a SFRR (Europe)-nak és a Májkutatási Alapítvány keretén belül mûködik jelenleg.

A konferencia támogatói a Májkutatási Alapítvány mellett az OMFB, a Béres Rt., a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézet és a GATE voltak. A Magyar Kémikusok Egyesülete a havi közleményében megjelentette a konferencia felhívást éppen úgy, mint az Orvosi Hetilap. A lebonyolítást a KÁTKI-AGROKONTAKT szervezô iroda végezte. A szervezô iroda részérôl Biszkupné Nánási Klárát illeti köszönet.

A konferencia elôadás összefoglalóit tetszetôs kiadványban jelentették meg magyar és angol nyelven. A program és abstract füzet 87 oldal terjedelmû.

A rendezvényen a Szabadgyök Társaság díszvendégei Prof. Hans Nohl (Bécs) és Dr. Ingrid Emerit (Párizs) voltak. Mindketten megkapták a Magyar Szabadgyök Társaság Dísztagsági oklevelét az Európai és az Osztrák Szabadgyök Társasággal való kapcsolataink építéséért. A Dr. H. Falk-jutalmat az idén dr. Matkovics Béla kapta. Mindezek az események a konferencia megnyitójához kapcsolódtak. A konferencia vendége volt Natascha Udilova (Bécs, Ausztria), valamint Teresa Gabryelak (Lódz, Lengyelország). Késôbb kapcsolódott a konferencia munkájához Mario Comporti professzor Sienaból (Olaszország). Az említetteken kívül a résztvevôk száma viszonylag csekély volt, sokan csak egy-egy napig tudtak részt venni a konferencia munkájában. Viszont a jelenlévôk, akiknek száma dinamikusan változott, nagy lelkesedéssel és aktivitással kísérték figyelemmel az elôadásokat. A regisztrált résztvevôk száma naponta megközelítette az ötvenet. TDK és PhD hallgatók egyaránt részt vehettek a rendezvényen. A humán orvosok mellett nagy számú állatorvos, vegyész, biológus cserélhette ki a szabadgyökök kutatásával kapcsolatos tapasztalatait. A budapesti, pécsi, szegedi, debreceni és gödöllôi egyetemek voltak az elôadók munkahelyei. Hiányoltuk a növényi szabadgyök kutatókat!

A program 1997. augusztus 25-én kezdôdött a megnyitóval és az oklevelek átadásával. Az elsô szekcióban H., Nohl -- N., Udilova -- Gál Dezsô -- Varanka Zsolt -- Szokodi Róbert -- Schab Richard és Békési Gábor tartottak elôadást, egyrészt az ubikinon pro-oxidáns hatásáról, a szuperoxid (O2-), de általában az oxigén gyökök mérési lehetôségérôl, a kataláz-gátlásról, L-Arg pankreatitiszrôl stb. Ebben a szekcióban már volt szó az antioxidáns státusz mérés problémájáról is. Ezen a napon délután két fontos elôadásra került sor, egyrészt Zs. Nagy Imre professzor számolt be az oxigén-gyökök öregedésben betöltött szerepérôl, másrészt Comporti professzor beszélt az oxigén-gyökök vörösvérsejt öregedésben játszott fontos szerepérôl. A szekció végén az említett elôadásokat a SFRR (Europe) magyar szekciójának általános összejövetele követte, ahol a jövendô elképzelésekrôl és a jelen tapasztalatokról váltottunk szót. Eldöntöttük, hogy a 6. magyar általános szabadgyök konferencia 1999-ben lesz. A helyszínben még nem egyeztünk meg. Addíg, 1998-ban a Sümeg Membrán Konferenciához csatlakozunk májusban, egy délutáni elôadássorozattal és az Osztrák Szabadgyök Társasággal valahol a határ közelében közösen rendezünk egy 1 napos ülést.

1997. augusztus 26-án a délelôtti szekció elsô elnöke Prof. Rôth Erzsébet, a POTE Kísérletes Sebészeti Intézet igazgatója volt. Ebben a szekcióban számoltak be munkatársai és mi is a plazma össz-antioxidáns kapacitás méréseink egy részérôl és Dr. Czakó László elôadásában az L-Arg okozta pankreatitisz oxigén szabadgyökökkel összefüggô mechanizmusának a vizsgálatáról. A délelôtt többi elôadásán Dr. Sasvári Mária elnökölt. Itt Rôth Erzsébet és Fehér János professzorok intézményeinek sok, fôleg farmakológiai vonatkozású elôadására került sor a farmakológiai szekcióban.

A második nap délutánján Prof. Fehér János -- a SFRR (Europe) magyar szekciójának elnöke -- folytatta a "Klinikai orvostan''-nal kapcsolatos elôadások levezetését. Itt számolt be Ingrid Emerit professzor asszony (Párizs) arról, hogy a plazma daganatban megjelenô oxidatív stressz klasztrogén anyagai nem alkalmasak az antioxidáns kezelés hatásának az értékelésére. Somogyi Anikó és a beszámoló készítôi is ebben a szekcióban számoltak be a humán diabetesszel kapcsolatos ,,oxidatív stressz'' és plazma összehasonlító össz-antioxidáns kapacitás méréseikrôl. Szóba került még Fehér János és mtsai elôadásában a nitrit/nitrát szint és a peroxinitrit feltételezett szerepe a bél-rectum karcinomások gyöngébb antioxidáns védekezésében, valamint Rôth Erzsébet professzor asszony és mtsai elôadásában a fehér-vérsejtek jelentôségérôl akut humán pankreatitiszben és Fürész József és mtsai elôadásában koronária Bypass mûtétek alatti reperfúzióban. Délután Dr. Cser M. Ágnes vezetésével a Se biológiai és orvosi jelentôségérôl tartottunk kerekasztal megbeszélést.

A konferencia harmadik napját kedves barátunk T. Gabryelak elôadása nyitotta a Lodzi Egyetem Biofizikai Intézetébôl. Ô a nehézfémek (Cu, Cd, Pb, Zn) és a herbicidek szerepét tanulmányozta az antioxidáns rendszerekre halakban.

A nap további részében fôleg a táplálkozástudomány és az állatorvostan fontos elméleti és gyakorlati kérdéseirôl hallottunk igen érdekes beszámolókat. A szekció elnökök Dworschák Ernô és Gaál Tibor professzorok, valamint a mindig szerény "házigazda'' Mézes Miklós professzorok voltak. Elôször a szabad gyökök állatorvostudományi vonatkozásairól volt szó, majd végül a fémek (Mg, Se) pro- és antioxidáns tulajdonságairól történt említés.

A konferencia a Magyar Szabadgyök Társaság -- általában kétévenként megrendezésre kerülô -- konferenciája volt. Az elnökség ezen konferencia megrendezésével Dr. Mézes Miklós professzort bízta meg és így irányítása alatt került sor a konferencia megrendezésére Gödöllôn.

Dr. Matkovics Béla és Dr. Szôllôsiné Dr. Varga Ilona


Vissza