HÍREK AZ IPARBÓL

Glaxo Wellcome Kft. 3,4 Mrd Ft árbevételt terveznek 1997-re, mely jelentôsen meghaladja az 1996-évi 2,9 milliárdot. 1998-ban 4--5 új terméket visznek a vény nélküli gyógyszerpiacra, a jelenlegi egy mellé. Egyes termékeik száma több mint száz.

Richter Gedeon Rt. 40--50%-kal növekedett az értékesítés (37,9 Mrd Ft) és az adózás elôtti és utáni eredmény (13,9 milliárd) a háromnegyedéves adatok szerint, a tavalyival összevetve.

Pfizer Kft. Kb. 3,5 Mrd Ft-os bevételre számítanak idén a gyógyszerforgalmazással foglalkozó cégnél. 10 hatóanyagot 30 készítményben forgalmaznak nálunk, jövôre 3 új termékkel jelentkeznek.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Igen jó háromnegyed éves eredmények a MOL csoportnál: 32,4 Mrd Ft konszolidált üzleti és 18,7 milliárd nettó eredmény. Ebben jelentôs szerepet játszott a Feldolgozási és Kereskedelmi Üzletcsoport a tavalyihoz képest többszörösére növekedett eredménye: 15,7 milliárd. Ennek okai a tavaly megkezdett hatékonyságjavító intézkedések és az árrések kedvezôbb alakulása.

Megkezdôdött a késleltetett kokszolóüzem és az ehhez kapcsolódó hidrogéngyár megvalósítása.

Szeptember végén 9 töltôállomás mûködött külföldön: 4 Romániában, 3 Szlovákiában és 2 Ukrajnában. Ezen túlmenôen franchise rendszerben üzemeltetnek kutat Horvátországban, vannak érdekeltségeik Szlovéniában, Ausztriában is. Ez azt jelenti, hogy 6 országba szállítanak üzemanyagot.

Az észak-kelet magyarországi benzinszivattyú meghibásodások miatt némi piaci részarány csökkenés volt kimutatható, amely azonban a MOL méltányossági akciója eredményeként nem látszik tartósnak.

Nitrogénmûvek Rt. Az 1996-os rekordévet követôen 1997-re eredménycsökkenés várható. Oka az energiaárak 16%-os drágulása, a mûtrágya-kereslet teljes visszaesése az olcsó orosz-ukrán import ammónium-nitrát megjelenése miatt és emiatt a raktározási többletköltségek. A piacon az árak nyomottak, a többletköltségek nem érvényesíthetôek. A FÁK-beli mûtrágya-gyártók a világpiacinál különben is olcsóbb orosz földgázt még 40%-kal ennél is olcsóbban kapják. Ez a Nitrogénmûvek Rt. által fizetett földgázárnak lényegében harmada. Mivel a mûtrágya költségszerkezetében a földgázár a döntô, lehetetlen versenyezni. A nyugati piacvédelmi rendszerek nálunk nem, vagy csak nehézkesen mûködnek, ezért igen nehéz helyzet elôtt áll a hazai mûtrágyagyártás.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 67,5%-os részesedést szerzett a sepsiszentgyörgyi Plastico SA mûanyagipari társaságban a TVK Rt. A román cég évi 40 000 tonna polietilén-feldolgozó kapacitással rendelkezik. Ez a fólia-, illetve csomagolóanyag-gyártó üzem azonban csak 1 000 tonnára volt az elmúlt években kihasználva. A cég ára 180 MFt volt. Hasonlóan bizonyosra vehetô, hogy a TVK megvásárolja az osztrák W. Hamburg Unterland Gesellschaft für Kunststofftechnik GmbH-t. A TVK Rt. eddig is kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett a Kufstein székhelyû, PE és PP fóliákat, csomagolóanyagokat, fröccstermékeket gyártó céggel, exportjának néhány százaléka ide került eddig is. Az osztrák cég jelentôs nyugati exportot bonyolít le és kiegyensúlyozza majd a TVK fôként alapanyaggyártásból származó bevételeinek szokásos piaci ingadozásait. Az értékpapír piac nagyon várja az ukrán Oriana olefingyár megvásárlását is.

Augusztusban 20 nap alatt lezajlott az Olefingyár ezévi nagyjavítása, amely egyidejûleg a három éve megkezdett rekonstrukció befejezése is volt. A teljes költség kicsit több mint 5 Mrd Ft volt.

Tanúsítás elôtt áll a TVK Rt. Környezetvédelmi Irányítási rendszere az MSZ EN 14001-es szabvány szerint. A felkészítô cég a Controll MTI volt, a tanúsítást a TÜV Rheinland Europa végzi majd.

Új korszerû vezetôi információs rendszert vezettek be a cégnél: a finn InfoManager szoftvert, mely IBM AS/400-as gépen mûködik.

Az elsô háromnegyed év 13,5 Mrd Ft-os adózás elôtti eredménnyel zárt, a bevétel megközelítette a 60 milliárdot, amely 35%-kal több, mint tavaly. Míg az olefin és polimer üzletágak 100% feletti kapacitáskihasználtsággal mûködtek, a mûanyag üzletágban ez 46%-os volt (tavaly csak 39%).

MOL-Chem Kft. A saját számlás, tehát nem bizományi értékesítésbôl származó bevétel az idén 18 Mrd Ft lesz a MOL Rt. tulajdonában lévô kereskedelmi cégnél. Fô feladata a szekunder olaj- és gázfeldolgozási termékek, benzol, toluol, o-xilol, hexán, paraffin, vazelinek, adalékok exportja és belföldi forgalmazása, de beindították a szerves és szervetlen vegyi anyagok, mûtrágyák és növényvédôszerek értékesítését is. Idén ISO 9002 tanúsítást nyertek, mely a kereskedelmi cégeknél még újdonságszámba megy hazánkban.

Nitroil Rt. Az új tulajdonos, Peter Hunstmann -- lásd elôzô havi részletes ismertetésünket -- az elsô közgyûlésen megerôsítette tisztségében Dr. Gémes István elnök-vezérigazgatót és Drozda Tamás ügyvezetô igazgatót, valamint megválasztották az új igazgatóságot. Az ügyvezetô igazgató felett a továbbiakban Hunstman úr gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Végre indul a várpalotai japán hitel. 100 M USD-t lehet kedvezményesen megpályázni környezetvédelmi célokra a térségben. Ebben több vegyiüzem érdekelt, így a Nitroil Rt., a Nitrogénmûvek Rt., a Transzcenter Kft. Peremartonban és a Nitrokémia Rt.

Nitrokémia Rt. Ismertettük már a NIKE Rt. privatizációs elképzeléseit. Az ami biztosnak látszik, hogy az új holdingszerû cég neve Nitrokémia 2000 Rt. lesz és az intermedier- és a növényvédôszer-gyártás, valamint az ehhez tartozó eszközök tartoznak majd hozzá. Tulajdonosa 100%-ban az ÁPV Rt. és a tôzsdére is szeretnék bevezetni. Sajnos a Pénzügyminisztérium még nem adta meg a jóváhagyását a 2 Mrd Ft-os kötvénykibocsátással kapcsolatos ÁPV Rt.-s garanciavállaláshoz. Emiatt a társaság megalakítása eltolódott, 1998-ra.

Budapesti Vegyimûvek Rt. A kormány kezességet vállalt a cég 1,8 Mrd Ft-os hitelfelvételére, mellyel a garéi hulladéklerakó lokalizálását és kárelhárítását kívánják megoldani. A 12 évre szóló hitel kamatait a Központi Környezetvédelmi Alap fizeti, és innen további 900 MFt származik a munkálatokra. Elsô lépésben 5 000 tonna (a teljes mennyiség kb. harmada) kerül átcsomagolásra és a szennyezett talaj ártalmatlanítására.

Hat év alatt 1 200-ról 740-re csökkent a cég létszáma.

Mint közismert a BV Rt. tulajdonosi szerepet "vállalt'' az új Északmagyarországi Vegyimûvek Kft.-ben. Ezen túlmenôen a két cég összehangolja piaci tevékenységét is, amely jól kiegészíti egymást. A BV Rt. Buvisildje és Terratox csávázószere a kalászos gabonákban, míg az ÉMV Kft. Alirox és Anelda Plus herbicidjei pedig a kukoricában használatosak.

Tiszamenti Vegyimûvek Rt. November elsejei határidôvel új pályázatot írt ki az ÁPV Rt. a cég privatizációjára. Amint röviden már hírül adtuk, ebben a 2,2 milliárdnyi alaptôke 85%-át lehet megvásárolni, 15%-ot kedvezményesen a dolgozók vehetnek meg. Nagyon fontos eleme a pályázati kiírásnak, hogy a Társaság területén felhalmozódott 600 000 tonna veszélyes hulladéklerakó teljes körû környezetvédelmi rendezési költségét (min. 280, max. 315 MFt) az ÁPV Rt.-tôl át kell vállalni és ezt bankgaranciábval kell alátámasztani.

Chemark Kft. A peremartoni cég 1 Mrd Ft-os árbevételt tervez 1997-re. A kiskiszerelésû növényvédôszer piacon a hazai 50%-os részesedés mellett most a román piacon alapítottak, a japán Sumitomoval közös leányvállalatot és kiszerelô üzemet építenek 2 MFt-os költséggel.

A Perion Akkumulátorgyár Rt. kapta meg a jogot a használt akkumulátorok hazai feldolgozására. Monok község mellett, a cég egy régi telepén épül az új üzem a végleges környezeti hatástanulmány elkészülte után az önkormányzat engedélyével (az elôzetesre már engedéllyel rendelkeznek: ez volt a fô oka, hogy a másik pályázóval, a HAF Rt.-vel szemben nyertek. Ez utóbbi tulajdonában vannak a 600 MFt-nyi állami alapjuttatásból tíz éve vásárolt Gyöngyösorosziban tárolt feldolgozó berendezések). Az új üzem 1,5 Mrd Ft-ba kerül majd, ebbôl 627 MFt-ot az elnyert IKIM pályázatból fizetnek. Több szakértô szerint a használt akkumulátorok feldolgozása az itthon képzôdô 18--24 ezer tonna/év használt akku esetén nem is gazdaságos. Mindenesetre a jelenleg folyó begyûjtés és a külföldi értékesítés igen jó üzlet, melyet az állam is 2 Ft/kg-mal támogat. Telik erre a 38 Ft/kg-os termékdíjból. A használt akkumulátorok ára 8--12 Ft/kg a piacon. A nagykapacitású osztrák és francia feldolgozók jó áron veszik át a használt akkumulátorokat.

Mindenesetre az ország számára a jelenlegi helyzet, a használt akkumulátorok feldolgozása, évi 1,5 Mrd Ft értékû ólomimporotot jelent az új akkumulátorok készítéséhez, hiszen az Országos Érc és Ásványbányák gyöngyösoroszi ólombányáját az elmúlt évtizedben bezárták.

Graboplast Rt. A szeptemberi közgyûlésen tôkeemelést határoztak el. A névértéknél több mint tízszeres árfolyamot és a green shoe opciót is figyelembe véve 10 Mrd Ft körüli bevételhez jut a cég. Ugyanezen a közgyûlésen ezenkívül elhatározták egy négy méter szélességû PVC padlógyártó üzem építését, zöldmezôs beruházásként. A Graboplast az ôsszel 24,9%-os tulajdoni részesedést szerzett a szlovéniai Juteks Vegyi és Textilipari Rt.-ben, ahol 3 méter széles padlószônyeg gyártására alkalmas modern gyártósor és kiterjedt piaci kapcsolatok találhatóak.

Az elsô háromnegyedéves nyereség a tervezettnél magasabb, 2,5 Mrd Ft körül alakul.

Zoltek Rt. Senki se lepôdjön meg: ez a Zoltek Magyar Viscosa Rt. új neve, az 1997 októberi rendkívüli közgyûlés óta. A cég új küldetése azon alapul, hogy Európában a legnagyobb szénszálgyártó legyen, ahogy a világon az a tulajdonosa, az amerikai Zoltek Inc. ( A szerkesztô megjegyzése: a "Viscosa'' kikerülése a névbôl a küldetés alapján érthetô, de a ,,Magyar'' eltûnésével együtt egy kicsit sajnáljuk.) A szeptember végével lezárt üzleti év szerint 3 Mrd Ft-tal nagyobb az árbevétel mint 1996-ban. Megvalósult a szénszál prekurzor gyártás, és amit nem is terveztek, az oxidált szál textilipari feldolgozása: üzemszerûen termel a szövöde, fonoda.

Azért a régi termékekbôl származó bevétel is jelentôsen nô: nagy siker, hogy 850 tonna karboximetil-cellulózt (CMC) sikerült Szíriába exportálni, elindult az orosz export és megkezdték a cseh piac elôkészítését is (mindez a Mavibond üzletág eredménye). Az Akril üzletág egymilliárd forint éves árbevételt ért el, ez háromezer tonna termelést "takar''. A Danamid selyem üzletágban rekordot döntött a kiszállítás ôsszel, ez együtt járt a készletek minimalizálásával. Sikeresen vették a Bureau Veritas harmadik felügyeleti auditját is a minôségbiztosítási rendszerükkel kapcsolatban.

Pannonplast Rt. Tovább nôtt a forgalom és a nyereség is, bár az utóbbi inkább a pénzügyi tevékenység (kamatbevétel) eredménye miatt. A bevétel 32,1%-a export volt.

Taurus Rt. Ôsztôl az új tulajdonos, a Michelin új vezérigazgatót nevezett ki a Taurus élére, Yves Chapot urat, Tóth László, a régi vezérigazgató két éves továbbképzésen vesz részt Franciaországban, mivel a Michelin-nek további tervei vannak személyével. Ebbe beletartozik a francia nyelvtanulás is, hiszen eddig angolul tartották a kapcsolatot. Egyébként a Taurus új francia vezérigazgatója pedig magyarul tanul, olyan sikerrel, hogy már igen jól társalog a kollégákkal. A Taurus Rt. Igazgatóságában ma már az egyetlen magyar a cég vegyészközgazdász képzettségû gazdasági igazgatója, Szentes Ervin.

Közel 7 milliárdos beruházás indult meg a nyíregyházi mezôgazdasági és teherabroncs gyárban. A termelés 1998-ban indul, a beruházás 2000-ben fejezôdik be. A magyar beszállítók aránya 70% lesz. Jelenleg is a termékek kétharmadát külföldön értékesítik.

A Taurusban jelenleg a Michelin 99,7%-ban tulajdonos, mivel a dolgozók által féláron megvásárolt részvényeket (a teljes alaptôke 10%-át) névértéken visszavásárolta.

Vegyépszer Rt. Az elsô háromnegyedévben a forgalom 11,48 Mrd Ft volt, majdnem annyi, mint tavaly egész évben. Újra megbízást kaptak a tengizi szerelésekben, Algériában, Orenburgban, Romániában dolgoznak, hogy csak a nagyobb külföldi megbízásokat említsük. Itthon a Dunamenti Erômû Rt.-nél olajtartályokat és gázturbinákat szereltek, mintegy 1,6 Mrd Ft-ért.

Tulajdoni adatok a magyar vegyiparról. Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium adatai szerint 1996 végén a vegyipari vállalatok jegyzett tôkéje 286 Mrd Ft volt, 49%-os külföldi és 27%-os állami tulajdonnal (1995-ben 39% és 41%). 1997 végén a nagyvállalatok közül már csak a NIKE és a TVM Rt. van 100%-os állami tulajdonban. A privatizációs törvény szerint hosszútávon csak az ICN Alkaloida Rt.-ben kell megôrizni -- a morfingyártás miatt -- 25% állami tulajdont.

Szlovák-magyar vegyipari kereskedelmi kapcsolat. Sokak számára nem köztudott, hogy északi szomszédunkba irányuló exportunk 29%-a vegyipari termék (az összes magyar exportból a vegyipar aránya -- minden országot tekintve -- csak 17%; (igaz, hogy ez sem kevés, 1,84 Mrd USD). Ezzel indolkolható, hogy a vegyipari cégek, szakmai szövetségek és az illetékes minisztériumok képviselôi november elején Sopornyán, majd közepén a BorsodChem Rt.-nél találkoztak a Magyar-Szlovák Vegyipari Munkacsoport keretében.

Körtvélyessy Gyula


Vissza