A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

Dr. Robert Kellner halálára. Mély megdöbbenéssel értesültünk Dr. G. Friedbacher és Dr. M. Grasserbauer professzorok levelébôl és az ahhoz mellékelt gyászjelentésbôl Dr. Robert Kellner, a Bécsi Mûszaki Egyetem Analitikai Kémiai Intézetének professzora haláláról.

Robert Kellner 1945. január 5-én született, a Bécsi Mûszaki Egyetemen szerezte diplomáját, itt folytatta munkáját, és itt szerezte tudományos fokozatát Dr. Dr. h. c. Hanns Malissa professzor irányításával 1975-ben. Az analitikai kémia professzorává 1978-ban nevezték ki.

Robert Kellner kiváló tudományos teljesítményét mintegy 200 publikáció és számos elôadás dokumentálja.

Az analitikai kémia tanításában megnyilvánuló elkötelezettsége a vezetése alatt létrehozott EUROCURRICULUM, valamint az "Analitikai Kémiai Szövegkönyv'' (Textbook on Analytical Chemistry) koncepciójában csúcsosodik ki. (Az utóbbit a Wiley fogja publikálni 1998 elején.)

A kiterjedt kutatási és oktatási tevékenysége mellett Robert Kellner jelentôs mértékben mûködött közre az analitikai kémikusok társadalmának tevékenységében is az Ausztriai Analitikai Kémikusok Egyesületének vezetôségi tagjaként, és az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) Analitikai Kémiai Divíziójának (DAC) elnökeként.

Személyében mind az osztrák, mind az európai analitikai kémia kiváló és keményen dolgozó tudósát és oktatóját vesztette el, de azoknak, akik személyesen ismerték, hiányozni fog a kedves és megbízható kolléga és az igaz barát.

Az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) 1997. szeptember 11-12-én Bécsben, Ausztriában tartotta elnökségi ülését és közgyûlését. Az üléseken Dr. Náray-Szabó Gábor, a FECS Executive Committee választott tagja és a közgyûlésen az MKE képviselôje, valamint Antal Istvánné a FECS fôtitkára vett részt.

Az ülések elôtti külön ünnepség keretében történt meg az 1997. évi FECS-díj átadása Dr. Pungor Ernô professzornak, aki a FECS korábbi Analitikai Kémiai Munkabizottsága egyik alapító tagjaként, majd 1981--87 között elnökeként hozzájárult ahhoz a nagymértékû fejlôdéshez, ami a munkabizottság 1996-os divízióvá alakulásához vezetett.

A közgyûlésen 24 tagország képviselôje, valamint a FECS divíziók és munkabizottságok elnökei vettek részt. Az ülés megkezdése elôtt felállással emlékeztek meg a váratlanul elhunyt Jommi, G. professzorról, aki az Olasz Kémikusok Egyesülete képviselôjeként, és a FECS több testületének tisztségviselôjeként hosszú idôn át tevékenykedett a Szövetség javára.

Prof. Niinistö elnök beszámolójában tudatta, hogy szeptember 8-án részt vett az Osztrák Kémikusok Egyesülete fennállásának 100. évfordulóját köszöntô ünnepi ülésen, amelyen gratuláló oklevelet adott át a FECS nevében. Ugyancsak itt hangzott el az 1997. évi FECS elôadás (FECS Lecture), amelyet Prof. Dieter Oesterheldt (Max-Planck-Institute für Biochemie) tartott meg "Farbenspiel einer Ionenpumpe'' (Egy ionpumpa színváltozásai) címmel.

A FECS elnöke ugyancsak részt vett az IUPAC augusztus végi közgyûléséhez kapcsolódó, a Kémikus Egyesületek Elnökei Ülésén, ami kiváló alkalmat adott arra, hogy találkozzon és megvitassa az együttmûködési lehetôségeket az Ázsiai Kémikusegyesületek Szövetsége (FACS) és az Amerikai Kémikusok Egyesülete (ACS), valamint az egyes nemzeti kémikus egyesületek elnökeivel.

A FECS jövôbeli irányultságával kapcsolatban a résztvevôk megvitatták a Végrehajtó Bizottság által elôzetesen elôkészített kérdéssort, amely az új tudományos és egyéb területeken kifejtett tevékenységre vonatkozik. Ilyen új terület a vízkémia, amellyel kapcsolatban Prof. A. A. Jensen, a Kémia és a Környezet Munkabizottság elnöke javasolta, hogy több európai szervezet bekapcsolásával, ezáltal a munkabizottságból divízióvá való átalakulással lehetne felvenni a témát. A közgyûlés üdvözölte ezt a javaslatot, és megbízta Jensen urat, hogy a következô napon megtartandó munkabizottsági ülésükön dolgozzanak tovább a részleteken.

Dr. Czedik-Eysenberg professzor által beterjesztett, és a Végrehajtó Bizottság által támogatott téma: a fiatal kémikusok csoportjának létrehozása a FECS-en belül. Felkérték a tagegyesületeket, hogy szolgáltassanak adatokat dr. Czedik-Eysenberg kérdôívére, amely információt kér

A begyûjtött adatok alapján készített jelentés szolgál majd a további vita alapjául. Felvetôdött a javaslat, hogy a fiatal vegyészek kisebb csoportja internetes vitacsoportokat hozzon létre a nemzeti egyesületek segítségével. Prof. Konarski beszámolt arról, hogy a Lengyel Kémikusok Egyesülete erôsen támogatja az elôzô gondolatokat, és mindenképpen a FECS Fiatal Kémikusok Csoportjának létrehozása mellett van.

A konferenciaaktivitás elôsegítésével kapcsolatos témakör vitája, a FECHEM, EUCHEM, EURESCO (European Research Conferences), NATO Munkaülések és az Európai Gordon Konferenciák táblázatos összefoglalójának közreadása után kezdôdött.

A legtöbb hozzászólás a EUCHEM konferenciákkal kapcsolatban hagzott el. A közgyûlés felszólította az EUCHEM Bizottságot, hogy mint a FECS integrális tagja, ezentúl összeurópai alapon mûködjön, a konferenciákat ne csak az Európai Unió tagországaiban, hanem bármely más európai országban szervezze meg. Miután az Európai Uniótól egyre kevésbé várhatnak anyagi támogatást, a költségek kímélésére célszerû, ha konferenciáikat a FECS Közgyûléséhez, vagy a Végrehajtó Bizottság üléséhez kapcsolódva tartják. A FECS abban az esetben támogatja az EUCHEM konferenciákat, ha az átszervezett EUCHEM Bizottság láthatóan képviseli a FECS célkitûzéseit. (Az EUCHEM Bizottság és az EURESCO között már megvalósult a kapcsolat.)

Mind a Végrehajtó Bizottság, mind a Közgyûlés támogatta az Analitikai Kémiai Divízió azon javaslatát, hogy úgy teremtsenek anyagi alapot a divízió részére, hogy a FECS által szponzorált konferenciák (pl. az EUROANALYSIS konferenciák) bizonyos hányadát a szervezôkkel történt elôzetes megállapodás alapján kapják meg.

A Közgyûlés elfogadta a Végrehajtó Bizottság javaslatát, hogy a Szakmai Ügyek Munkabizottságot (WPPA) azonnali hatállyal oszlassák fel. A munkaerô-statisztikák elôkészítését az ECCC felügyelete alatt a Német Kémikusok Egyesülete vállalta, annak anyagi vonzatával együtt.

A leendô elnök személyére nem érkezett írásos javaslat a tagegyesületektôl, ezért a Végrehajtó Bizottság kérésére, és a Közgyûlés jóváhagyásával Niinistö professzor 1999-ig folytatja az elnökséget, és dr. Darms (mint elôzô elnök) 1998-ig lesz elnökhelyettes.

A Kögyûlés tudomásul vette a Végrehajtó Bizottság által elfogadott új Logo-t, amely a régihez hasonlóan piros benzolgyûrûben lévô fehér E-betû. Az E függôleges szárában fekete FECS felirat van, és a benzolgyûrût körülvéve szerepelnek az egyes divíziók és munkabizottságok nevei. Az új logot az angol titkárság elektronikus úton megküldi a tagegyesületeknek, a használandó piros szín megnevezésével együtt. Javasolták az új logo védjegyként történô bejegyzésének megindítását.

A "European Chemist'' új folyóirat elsô számának megjelenése 1998-ra várható.

A Végrehajtó Bizottság javaslatára a Közgyûlés elfogadta az ECCC (Európai Unió Kémia Tanácsa) alapszabályának módosítását, mivel ez tagjai sorába vette a Norvég Kémikusok Egyesületét, valamint az Új Svájci Kémikusok Egyesületét, amelyek országai nem tagjai az Európai Uniónak. Az új alapszabály értelmében Norvégia és Svájc egyesületei elôtt nyitott a ECCC.

Rendezvény megnevezése, idôpontja, helye Szervezô/információ adó személy neve, címe
XVth International Symposium on Medicinal Chemistry
1998. szept. 6--10., Edinburgh, UK
Dr. J. F. Gibson, Fax: +44 171 734 1227
E-mail: gibsonj@rsc.org
ESTAC 7 (7th European Symposium on Thermal Analysis and Calorymetry)
1998. aug. 30. -- szept. 4., Balatonfüred
Prof. Gy. Liptay, Fax: +36-1 463 3642
E-mail: estac7@ch.bme.hu
AIRS III (3rd International Symposium on Advanced Infrared and Raman Spectroscopy), 1998. júl. 5--9., Bécs, Ausztria Dr. Bernhard Lendl, Fax: +43 1586 7813
E-mail: sek151@email.tuwien.ac.at
International Conference on "Structure and Functionality of Food Products", 1998. máj. 18--20., Mrgowo, Lengyelország Fax: +48 89 523 7824
E-mail: office@food.irzbz.pan.olsztyn.pl
6th FECS Conference on Chemistry and the Environment "Atmospheric Chemistry and Air Pollution", 1998. aug. 26--28., Koppenhága, Dánia Dr. A. A. Jensen, Fax: +43 3696 6002
E-mail: aajensen@dk-teknik.dk
6th International Symposium on Kinetics in Analytical Chemistry,
1998. szept. 16--19., Chalkidiki, Görögország
Prof. M. Karayannis, Fax: +30 651 98407
E-mail: mkaragia@cc.uoi.GR
Analytical Science into the next Millenium
1999. júl 25--30., Dublin, Írország
Prof. M. R. Smyth, Fax: +353 1 7045 032
E-mail: Smyth@ccmail.dcu.ie

A Végrehajtó Bizottság javaslatára úgy határozott a Közgyûlés, hogy az 1998. évi FECS Elôadást Prof. Alex Johnstone (University of Glasgow) tartsa meg Budapesten, az Elsô Európai Kémiaoktatási Konferencián.

A Macedoniai Vegyészek és Technikusok Egyesülete megfelelô dokumentáció (alapszabály, az egyesület hivatalos bejegyzésének dokumentálása, a tevékenység, publikálás bemutatása) alapján kérte a FECS tagegyesületeinek sorába történô felvételét. A közgyûlés megszavazta az Egyesület felvételét azzal a megjegyzéssel, hogy az Egyesület használja változatlanul saját megnevezését, de a Szövetség az Egyesült Nemzetek hivatalos országmegnevezése alapján (Former Yugoslavian Republic of Macedonia) a következôképpen nevezi: "Society of Chemists and Technologists of FYROMacedonia''.

A FECS Kémiatörténeti Munkabizottsága által összeállított "Guide of European Museums with collections on the History of Chemistry" címû összeállítását felújították és újra nyomtatták. Az új kiadvánnyal kapcsolatos információ a következô címen kapható: Prof. H. A. Deelstra, University of Antwerp (UIA), Tel.: +32 3 820 2715, Fax: +32 3 820 2734, E-mail: Labrom@uia.ac.be

A FECS következô, 29. közgyûlése a Török Kémikusok Egyesülete meghívására 1998. szeptember 17--18-án lesz Isztambulban.

A. I.-né

Kalorimetriai és termoanalitikai konferencia. 1997. szeptember 8--13. között Zakopanéban (Lengyelország) rendezték a 7th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis-t. Ez 3 különbözô termoanalitikai tárgyú konferencia együttes rendezvénye volt, amelynek keretében került lebonyolításra a lengyel-magyar termoanalitikai szimpózium is. Ennek társrendezôje az MKE Termoanalitikai Szakcsoportja volt.

A konferencián mintegy 250 fô vett részt 19 különbözô országból. A nyitó ülésen adták át a Swietoslawski emlékérmet Dr. Paulik Ferencnek, a termoanalitikai szakcsoport korábbi elnökének "a termoanalitika területén elért érdemeiért és a hosszú együttmûködésért a lengyel tudósokkal és szakemberekkel''.

A lengyel-magyar termoanalitikai szimpózium társelnöke Dr. Liptay György, az analitikai szakosztály elnöke volt, amelyre 15 fô utazott ki részben egyesületi támogatással.

A magyar résztvevôk 1 plenáris, 2 meghívott, 5 orális és 5 poszter elôadással vettek részt a színvonalas, igen jó, bilateriális szimpóziumon.

Az egyidejûleg rendezett lengyel--francia--cseh kolorimetriás, valamint a francia--lengyel kémiai termodinamikai klub is igen aktív részvételû találkozó volt. A rendezvényt nemzetközi mûszerkiállítás egészítette ki, amelyen magyar résztvevô (MOM Szervíz) is kiállított.

A lengyel szervezôk szeretnék a lengyel-magyar termoanalitikai szimpóziumot rendszeressé tenni.

L. Gy.

Az Európai Korróziós Szövetség (EFC) 1997. szeptember 22--25. között Trondheimben, Norvégiában tartotta meg közgyûlését és különbözô szervezeteinek ülését az EUROCORR '97 konferenciához kapcsolódva. A közgyûlésen és több más testületi ülésen Dr. Kálmán Erika képviselte Egyesületünket.

A Science and Technology Advisory Committee ülésén megvitatták az EFC jövôbeni kutatási-fejlesztési irányait; 15 munkabizottság számolt be munkájáról. Határozat született a következô három EUROCORR helyérôl és idôpontjáról:

EUROCORR '98: Utrecht, Hollandia, 1998. szeptember 28. -- október 1.

EUROCORR '99: Aachen, Németország, 1999. szeptember (augusztus 30. -- szeptember 2., valószínûleg 1 héttel eltolva)

EUROCORR 2000: London, UK, 2000. szeptember 10--14.

Magyarország elôreláthatólag 2001-re vagy 2002-re kapja meg az EUROCORR megrendezési jogát. Az ezzel kapcsolatos döntés 1998-ban várható.

A Board of Administrators megbeszélésén képviselônk Dr. Berecz Endre professzort helyettesítette. 1997-tôl kezdôdôen a korábbi szocialista országok tagegyesületei is 100 ECU tagdíj fizetésére kötelezettek. (Korábban számukra a részvétel ingyenes volt, míg a többi ország 800 ECU-t fizetett.) Az ülésen bejelentésre került a Kurt Schwabe-díj.

Az Inhibitoros Munkabizottság -- amelynek új neve Corrosion and Scale Inhibition -- ülésén megvitatták a munkabizottsági tagoktól elvárt elôadásokat az 1998. évi EUROCORR-on, valamint a 2000-ben tartandó Ferrara-i Inhibitoros Konferencián.

Az Oktatási Munkabizottság ülésén foglalkoztak az oktatási kézikönyv új, javított kiadásának lehetôségeivel.

A Mikrobiológiai Korróziós Munkabizottság ülésén képviselônk ismertette a COST 520-as európai közösségi témát. Megvitatták egy 1998. évi munkaülés szervezését.

Az A.F.T.P.V.A. (Association Francaise des Techniciens des Peintures Vernis, Encres d'Imprimerie; Colles et Adhesifs) Lyonban, a kiállítási központban 1997. szeptember 23--25. között tartotta meg az EUROCOAT '97 festékipari kiállítást és festékipari konferenciát.

Az évente sorra kerülô EUROCOAT rendezvények sorában ez volt a jubileumi 10., amely egybeesett a rendezô francia egyesület alapításának 50 éves évfordulójával is.

A konferencián és a kiállításon mint a FATIPEC (Fédération d'Associations de Techniciens des Industries des Peintures, Vernis, Emaux et Encres d'Imprimerie de l'Europe Continentale) tanácsának tagjai Dr. Horkay Ferenc és Bognár János vett részt.

Az EUROCOAT rendezvények a kétévente különbözô tagországokban sorra kerülô FATIPEC kongresszusok, ill. a rendszeresen Nürnbergben tartott European Coatings Show kiállítások mellett a legrangosabb és a leglátogatottabb európai szakmai események. Ezt támasztja alá, hogy Lyonban ezúttal közel 400 cég állított ki, és a konferencia 5, részben egymással párhuzamosan futó szekciójának keretében több, mint 80 szakmai elôadás hangzott el.

Az érdeklôdés nagyságát azonban nem csak az aktív résztvevôk száma alapján minôsíthetjük, hanem azon az alapon is, hogy hány országot képviseltek: a 400 kiállító 23 országból tartotta érdemesnek a megjelenést, míg a 80 elôadást 14 ország szakemberei tartották. Mindkét eseményen a résztvevôknek kb. 50%-a francia volt, akiken kívül 10 román, 7 német, 5--5 angol, olasz és holland, 4 belga, 2 svájci, továbbá 1--1 amerikai, lengyel, görög, japán, osztrák és spanyol elôadás szerepelt a programban. A kiállítók Franciaországon kívül Németországból (50), Angliából (34), az USA-ból (30), Olaszországból (25), Spanyolországból és Hollandiából (15--15), Svájcból (12), Belgiumból (11), Ausztriából, Svédországból és Norvégiából (4--4), Japánból, Koreából, Finnországból és Szlovéniából (3--3), Magyarországból és Csehországból (2--2), továbbá Kanadából, Indiából, Honkongból, Portugáliából és Monacóból (1--1) jöttek.

Hazánkat a Pevdi és a Nitrokémia képviselte.

Érdekes volt a 80 elôadás témák szerinti megoszlása: 12 elôadás pigmentekkel, 12 kötôanyagokkal, 11 ragasztókkal, 9 technológiai fejlesztésekkel foglalkozott, míg a többi témában (vizsgálatok, fizikai-kémia, elméleti kérdések) 36 elôadás (ez 45%!) hangzott el.

Az elôadásokat angol/francia nyelven szinkron tolmácsolták, és a teljes szövegeket könyv formájában a résztvevôknek átadták.

Az EUROCOAT rendezvények haladó hagyományait ápolva, a rendezôk szabad bejárást engedélyeztek a szak(fô)iskola hallgatóinak az elôadások és a kiállítás látogatására (amit sokan ki is használtak), sôt ezt tovább fejlesztve egy kis kiállítást is rögtönöztek a fiatal mûszakiak legjobb diplomadolgozatainak bemutatására és készítôinek menedzselésére (fényképpel, rövid életrajzzal). Ezt a tevékenységet itthon ,,állásbörzének'' nevezhetnénk.

Érdekes színfoltja volt a konferenciának az is, hogy a kiállítási csarnok egyik szabad falát fiatal mûvészek rendelkezésére bocsátották, akik ott a helyszínen, a "nézôközönség'' elôtt készítették el néhány óra alatt különbözô stílusirányzatú festményeiket.

Szegényebb lett viszont a konferencia a hagyományos "6 perces'' elôadások elmaradása folytán (talán az ötletgazda néhány hónapja bekövetkezett halála miatt). Ehelyett -- kisebb sikerrel -- ún. "Euroclip'' címen néhány perces ismertetôket tartottak, fôként francia szakemberek. Ezeknek a látogatottsága azonban csekély volt.

A konferencia keretében képviselôinknek alkalmuk volt személyes megbeszélést folytatni a kiállítást szervezô IDEXPO vezérigazgatójával, az 1999-ben Budapesten rendezendô EUROCORR kiállítás megrendezésével kapcsolatban. A vezérigazgató azóta a szerzôdéstervezetet az MKE-nek és a Korróziós Szövetségnek megküldte.

Az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) Elektrokémiai Munkabizottsága (WPEC) 1997. szeptemberében ülésezett Párizsban, Franciaországban. Az ülésen, amely -- most már hagyományosan -- az International Society of Electrochemistry (ISE) éves konferenciája egyik eseménye, Egyesületünk képviseletében Dr. Inzelt György vett részt. Fôbb témák a következôk voltak:

A következô ülésre 1998 szeptemberében Japánban kerül sor. Valószínûleg sikerül tavasszal is tartani egy összejövetelt eurocurriculum témában Portugáliában, a WPEC által támogatott "Elektromosan töltött határfelületek" konferenciája idején.

A "6th CENTRAL EUROPEAN CHEMICALS CONGRESS -- Cen Chem '98'' kongresszus Varsóban, Lengyelországban, a Sheraton Warsaw Hotel Towers-ben kerül megrendezésre 1998. február 11--12. között. A Kongresszus elôtti napon, február 10-én két egynapos munkaülés közül lehet választani:

A Kongresszus programja a következô:

Február 11.: Privatizáció

Az Európai Uniós tagság és a törvényhozás

Fókuszban Lengyelország és Oroszország

Február 12. délelôtt: Választható témakörök:

Petrolkémiai termékek és mûanyagok

Környezetvédelmi ügyek

Február 12. délután: Élenjáró vegyipari termékek

Logisztika és elosztás

Árak: A Kongresszus: 1 195 USD
A választható 1 napos munkaülés:495 USD
A díszebéd: 65 USD

Az eredeti körlevél megtekinthetô a MKE Titkárságán.

Érdeklôdni lehet:
Levél:
Alex Daniel.
The Congress Desk,
The First Conferences Ltd.
5th floor, 85 Clerkenwell Rd.
London EC1R 5AR, UK
Fax:& +44 171 404 7733
Tel.:& +44 171 404 7722
E-mail: confdesk@firstconf.com
WEB-Site: http://www.firstconf.com/

A. I.-né


Vissza