KÖRNYEZETI KÉMIA FELADATOK ÉS LEHETÔSÉGEK
Szépvölgyi János
MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratórium 

Napjaink egyik világjelensége a természeti környezet minden korábbinál nagyobb terhelése. A gazdaság fejlôdésével az emberiség egyre több nyersanyagot és energiahordozót használ fel, és ennek következményeként emelkedik a természeti környezetbe kikerülô szennyezôanyagok mennyisége. A bioszféra mind kevésbé képes megbirkózni ezzel a kettôs teherrel.

A környezetvédelem egyik legfontosabb feladata, hogy a gazdaság különbözô ágazatainak mûködésébôl származó környezeti hatásokat a lehetô legkisebbre csökkentse. Természeti környezetünk kémiai jellegébôl, valamint a technoszféra és a bioszféra közötti folytonos anyag- és energiacserébôl következôen a környezetvédelemben a kémiának kitüntetett szerepe van. A környezeti kémiai kutatások a következô három fô területre koncentrálódnak:

· a környezet valós állapotának tudományos mélységû megismerése,
· a környezetben végbemenô anyagmozgások és -átalakulások, valamint azok hatásainak értelmezése, az emberi beavatkozások szükséges és elégséges mértékének meghatározása, és
· a környezet terhelésének csökkentése a korábban képzôdött hulladékanyagok ártalmatlanításával és újrahasznosításával, valamint újszerû, környezetbarát termékek és technológiák kidolgozásával.

E három terület térben és idôben is szorosan összefügg egymással. Hatékony környezetvédelrni beavatkozáshoz pontosan ismerni keIl azt az állapotot, amit meg kívánunk változtatni. Tudnunk kell továbbá, hogy a környezetben, különbözô feltételek mellett mely folyamatok játszódnak le, és azoknak milyen a hely és idô szerinti lefutása. A környezet terhelésének csökkentését eredményezô változtatásokat pedig csak technológiai ismeretek és módszerek birtokában lehet megvalósítani.

Elôadásunkban a hazai környezeti kémiai kutatások fontosabb feladatait és eredményeit tekintjük át, néhány jellemzônek ítélt példa bemutatásával. Kitérünk a közeljövô lehetôségeire és tagtaljuk a kutatások és fejlesztések várható hatásait is a hazai környezetvédelemben.Vissza