"Zöldkémia" a középiskolában az elmúlt évtizedben és oktatásának lehetõségei
Kromek Sándor

Közismert a középiskolai tankönyvekbõl, hogy az 1990 elõtt megjelent kémia tankönyvek a kémiát három szerkezeti egységben, általános, szerves és szervetlen kémiaként tárgyalták. A szervetlen kémia rész ipari elõállításokkal-technológiával is foglalkazott, de soha nem foglalkozott az alkalmazott technológiáknak a környezetre gyakorolt hatásával.

Az 1976. évi II. számú, "Az emberi környezet védelmérôl" szóló törvény megjelenése a helsinki záróokmány (1975) szellemében született, majd annak következményeként 1977-ben megalakult az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, amelynek fontos tevékenysége csak lassan éreztette hatását. A rendszerváltás után a közoktatásban a NAT-ban új színfoltként jelent meg a környezetvédelem (1995. évi 53. sz. környezetvédelmi törvény), amely a 2000. év végén végleges alakban, a tantárgyi füzetekben jutott el az iskolákhoz. A kilencvenes évek elejétõl-közepétõl az elõzetesen megjelent, nem hivatalos, ideiglenes NAT-változatok hatására az odafigyelõ kémiatanárok zömmel órán kívüli tevékenységként már elkezdtek foglalkozni környezetvédelmi kémiával és a nevelési-oktatási folyamat tapasztalata egyértelmûen arra utalt, hogy jelentôs tanulói érdeklôdés nyilvánult meg a téma iránt. A jelenlegi elõadás azzal foglalkozik, hogy a  zöldkémia tanításának törvény biztosította lehetõsége a kerettanterven keresztül hogyan érvényesülhet, a célok és feladatok, a fejlesztési követelmények, belépõ tevékenységi formák, témakörök-tartalmak és továbbhaIadási feltételek megfogalmazásában.

Milyen lehetôségek vannak még az órán kívüli tevékenységek felhasználásával a zöldkémia oktatására, amelyeknek révén világosabbá lehet tenni az elemek biogeokémiai körforgását lokálisan vagy globálisan. Szabad-e egy kardinálisan fontos témát és ezen keresztül egy lényeges nevelési cél megvalósítását csak kedveltségi mutatók (nem szerencsés attitûdôk) alapján, gorombán kurtított tanítási órakeretekkel háttérbe szorítani? További kérdések megfogalmazása jelenleg még nem indokolt, mivel a 11. és 12. évfolyam szakmai tematikája és követelményszintje hivatalosan még nem jelent meg.Vissza