E M L É K E Z T E T Ő
a Kémiai Tudományok Osztálya 2010. június 8-i üléséről
 
Felolvasó ülés:

Mizsey Péter, az MTA doktora
Vegyipari műveletek és folyamattervezés a környezetvédelemben címmel megtartotta előadását
 

N a p i r e n d :

Kégler Ádám, az NKFO új vezetőjének bemutatkozása
Fehér István köszönetet mondott az Osztálynak a „Sugárvédelem” egyetemi tankönyv és szakkönyv kiadásának támogatásáért.

1. MTA doktora cím iránti kérelmek
Osztályállásfoglalás kialakítása

a) Az Osztály eljárása (2009. okt. 3-tól érvényes eljárás)

Szavazatszámlálók kiküldése: Szépvölgyi János, Kubinyi Miklós

Hórvölgyi Zoltán
A Jelölt értekezésének témája a felületmódosított oxid nanorészecskékből kialakított ultravékony filmek (Langmuir-Blodgette filmek) előállításával ill. azok optikai és egyéb fizikai tulajdonságainak elemzésével foglalkozik. A téma a különböző nanotechnológiai alkalmazási lehetőségek miatt időszerű. A disszertáció témája a korszerű anyagtudományi kutatások élvonalába tartozik.
Az Osztály - a bizottsággal egyetértve - megállapítja, hogy a kérelmező tudományos eredményei, publikációs és tudományos közéleti tevékenysége alapján alkalmas arra, hogy értekezését az MTA Doktora cím elnyerése céljából eljárásra bocsássák.

Javaslat a bírálókra
 Tombácz Etelka, az MTA doktora
 Bárány Sándor, a kémiai tudomány doktora
 Bányai István, az MTA doktora
           tart:  Joó Pál, az MTA doktora
                   Bertóti Imre, a kémiai tudomány doktora

Javaslat a bíráló bizottságra
Elnök: Dékány Imre r. t.
        tart.:  Kiricsi Imre, a kémiai tudomány doktora
Titkár:  Király Zoltán, a kémiai tudomány kandidátusa
        tart.:  Kukovecz Ákos PhD
Tagok:   Berka Márta, a kémiai tudomány kandidátusa
             Kaptay György, az MTA doktora
             Vonderviszt Ferenc, az MTA doktora
             Horváth Ottó, az MTA doktora
             Zsuga Miklós, a kémiai tudomány doktora
         tart: Hannus István, az MTA doktora
                Bársony István l. t.
                maradó bírálók

Mészáros Róbert
A jelölt új módszert dolgozott ki polielektrolitokon kötött tenzidek mennyiségének meghatározására és az un. kötési izotermák kvantitatív analízisére. Megállapította, hogy az ellentétes töltésű polielektrolit/tenzid rendszerek nem tekinthetők termodinamikailag egyensúlyi rendszereknek és adott összetétel tartományban kinetikailag instabil, majd kinetikailag stabil nanorészecskék keletkeznek. Eredményei újdonságnak számítanak a polimerekre vonatkozó szilárd/folyadék határfelületi adszorpció vonatkozásában is.
Az Osztály - a bizottsággal egyetértve - megállapítja, hogy a kérelmező tudományos eredményei, publikációs és tudományos közéleti tevékenysége alapján alkalmas arra, hogy értekezését az MTA Doktora cím elnyerése céljából eljárásra bocsássák.

Javaslat a bírálókra
Bírálók:  Kiricsi Imre, a kémiai tudomány doktora
              Tombácz Etelka, az MTA doktora
              Joó Pál, az MTA doktora
       tart:  Bárány Sándor, a kémiai tudomány doktora
               Bányai István, az MTA doktora

Javaslat a bíráló bizottságra
Elnök: Dékány Imre r. t.
        tart.:  Zrínyi Miklós l. t.
Titkár:  Berka Márta, a kémiai tudomány kandidátusa
        tart.:  Király Zoltán, a kémiai tudomány kandidátusa
Tagok:  Nagyné László Krisztina, az MTA doktora
             Iván Béla, a kémiai tudomány doktora
             Hannus István, az MTA doktora
             Kaptay György, az MTA doktora
             Pálinkó István, az MTA doktora
         tart: Jedlovszky Pál, az MTA doktora
                Szabó Dénes, az MTA doktora
                maradó bírálók

Rábai József
A Jelölt Horváth István Tamással együttműködésben egy új koncepciót fejlesztett ki sztöchiometrikus és katalitikus kémiai átalakítások kivitelezésére.  Az új felfedezésből a szabadalmaztatást követően az első dolgozat a Science-ben jelent meg 1994-ben, amelyre a Web of Science adatbázisa mintegy 800 független idézetet regisztrál. A fluoros kétfázisú kémia fenti felfedezésére épül Rábai József további munkássága, amely ma már több tudományos iskola kialakulásához vezetett.

Az Osztály - a bizottsággal egyetértve - megállapítja, hogy a kérelmező tudományos eredményei, publikációs és tudományos közéleti tevékenysége alapján alkalmas arra, hogy értekezését az MTA Doktora cím elnyerése céljából eljárásra bocsássák.
 

Javaslat a bírálókra
 Keglevich György, a kémiai tudomány doktora
 Simig Gyula, a kémiai tudomány doktora
 Bakos József, a kémiai tudomány doktora
       tart:  Zsuga Miklós, a kémiai tudomány doktora
              Kollár László, a kémiai tudomány doktora
Javaslat a bíráló bizottságra
Elnök: Markó László r. t.
        tart.:  Joó Ferenc r. t.
Titkár:  Dormán György, a kémiai tudomány kandidátusa
        tart.:  Pápayné Sár Cecilia, a kémiai tudomány kandidátusa
Tagok:   Tőke László r. t.
             Somsák László, az MTA doktora
             Patonay Tamás, az MTA doktora
             Huszthy Péter, a kémiai tudomány doktora
             Speier Gábor, a kémiai tudomány doktora
         tart: Kalász Huba, a kémiai tudomány doktora
                Faigl Ferenc, a kémiai tudomány doktora
                maradó bírálók

b) Az Osztály eljárása nyilvános védés után (2009. okt.3-ig érvényes eljárás)

Szavazatszámlálók kiküldése:Homonnay Zoltán, Kubinyi Miklós

Jiři Klemeš nyilvános védéséről Pálinkás Gábor, a bíráló bizottság elnöke tájékoztatott.

Jiři Klemeš – a bíráló bizottság által is elismert – új tudományos eredményeinek értéke és tudományos munkásságának színvonala megfelel az MTA Doktorával szemben támasztott követelményeknek, ezért az Osztály javasolja az MTA Doktora cím odaítélését.
 

2. 2011. évi Széchenyi-díj javaslatok
Osztályállásfoglalás kialakítása

Az Osztályra 3 ajánlás érkezett a 2011. évi Széchenyi-díjra.
Szavazatszámlálók kiküldése: Szépvölgyi János, Kubinyi Miklós
A titkos szavazás eredményeképpen két javasolt személy kapott 50 %-nál több igen szavazatot
Az Osztály, a titkos szavazás eredményének sorrendjében,
1. Dékány Imrét
2. Kollár Lászlót
terjeszti az MTA Elnöksége elé támogatóan Széchenyi-díjjal történő kitüntetésre.
 

3. A 2010. évi Magyar Tudomány Ünnepe központi tematikájához kapcsolódó tudományos osztályülés programja

Osztályállásfoglalás:

Határtalan tudomány: Multidiszciplináris kémiai kutatások
    Várható időpont: 2010. november 5., 10.00 óra, MTA Székház Nagyterem

Mátyus Péter: Gyógyszerkémia: új kihívások és lehetőségek
Kardos Júlia: Szerkezet és funkció: célfehérjék validálása az élő sejttől egyetlen molekuláig.
Sóvágó Imre: A fémionok és neurodegeneratív rendellenességek lehetséges kapcsolata. Okok és/vagy következmények
Bősze Szilvia: A tuberkulózis terápia új megközelítési módszerei
Kollár László: Homogén katalízis: a szerves és szervetlen kémia határán, kitekintéssel biológiai alkalmazásokra
Dékány Imre: Nanoszerkezetű arany és ezüst plazmonikus anyagok

4. Alkalmi Bizottság kiküldése az Osztály bizottsági-munkabizottsági hálózatának áttekintésére, korszerűsítési javaslatok megfogalmazására

Javaslat: Joó Ferenc elnök, Blaskó Gábor, Felinger Attila, Mizsey Péter, Náray-Szabó Gábor
Bizottságok, munkabizottságok működésének (különös tekintettel az Asz-ban, OÜr-ben megfogalmazott feladatokra, a bizottságok létszáma-bizottsági köztestületi tagság) áttekintése, korszerűsítési javaslatok megfogalmazása, kiemelten a munkabizottságokra vonatkozóan.

Az alkalmi bizottság összetételére vonatkozó személyi javaslatot az Osztály elfogadta. A Bizottság javaslatát az októberi osztályülésre készíti el.

5. Egyebek
• Könyvkiadás támogatási - javaslat:
Vértes Attila, az Osztály KFB felelőse javasolta  Kremmer Tibor - Torkos Kornél: Elválasztástechnikai módszerek, elmélet és gyakorlat című könyvének támogatását 400.000 Ft -tal
Az Osztály a támogatási javaslatot jóváhagyta.
• Sohár Pál bemutatta Kékedy Lászlóról, az MTA külső tagjáról készült emlékkötetet, amelynek kiadását a „Gyógyszerkutatásért” alapítvány támogatta.
• Az újonnan megválasztott akadémikusok székfoglaló előadásuk címét legkésőbb jún. 30-ig beküldik az Osztálytitkárságra. A meghívók központilag tervezett formában készülnek: nyomtatott (példányszám 70-70 db), elektronikus változat.
 
 
 
 

   Medzihradszky Kálmán
 osztályelnök
Összeállította:

Zemplénné Papp Éva
tudományos titkár
 Kémiai Osztály