KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR OLVASÓK SZÁMÁRA 

Az APEH Dél-Budapesti Igazgatósága 1999 augusztus 24-iki keltezésû levelében arról értesítette a Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaságot, hogy "az állampolgárok egy csoportja személyi jövedelemadójának 1%-át Társaságunknak ajánlotta fel". Az összeg várható nagysága 42.178.-Ft.

A vezetõség ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik az 1998. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a Polányi Társaságnak ajánlották fel.

A késõbbiek során a sajtóban közzétesszük, hogy a felajánlott összeget mire fordítottuk.

Budapest, 1999. szeptember 13.

Békés Vera, Fehér Márta, Gábor Éva
a vezetõség tagjai

***

Rövid beszámoló az elmúlt másfél évben elnyert pályázatokról és az ezek függvényében megélénkülõ kutatómunkáról.

Az OTKA 1998. évi mûszerpályázatán egy SHARP másológépet nyertünk, ami lehetõvé teszi, hogy a jövõben megszûnjenek a sokszorosítási gondjaink, sõt, hogy idõvel alacsony példányszámú kiadványokat is tervezhessünk.

A Soros Alapítvány 1999. évi pályázatán 500 ezer forintot nyertünk, melyet azzal a feltétellel vehetünk igénybe, hogy a Polanyiana folyamatosan olvasható az Interneten. (A lap hagyományos - nyomdai - kiadásának költségeire a kapott összeg nem fordítható.) A vezetõség két tagja - Békés Vera és Gábor Éva - elvégezték a web-oldal-készítési tanfolyamot, mivel ez is feltétele volt a pályázat odaítélésének.

  A BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék (témavezetõ: Fehér Márta) OTKA pályázat keretében 1.400 000 forintot nyert (netto 1.000 000 forint), amely lehetõvé teszi a korábban elkezdett "Polányi Mihály a természettudós és filozófus tudományos életmûve" címû téma intenzívebb kutatását. A pályázat idõtartama : 1990-2001.

A BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék (témavezetõ: Fehér Mára) az Akadémiai Kutatási Pályázat keretében 3.000 000 forintot nyert (netto 2.200 000 forint). Ez által lehetõvé vált, hogy a "Polányi Mihály kiadatlan kéziratai és levelei számítógépes feldolgozása és publikálása vagy a Polányi Archívum alapjainak lerakása" címû témakutatásba többeket bevonjunk, így a terveett feladatokat idõben elõrehozzuk. A pályázat idõtartama: 1999-2000.

  Társaságunk a Friedrich Naumann Alapítvány jóvoltából egy diaszkennert és egy monitort kapott (kb. 200 ezer forint értékben), ami lehetõvé teszi a Polányi-hagyaték mikrofilmeken rögzített részének feldolgozását. Ez a munka ez év õszén kezdõdik meg. A késõbbiekben részletesen beszámolunk majd a kutatás eredményeirõl.

  Folyamatban lévõ egyéb pályázatainkról a Polanyiana következõ számában adunk számot.

***

A Polányi Mihály Szabadelvõ Filozófiai Társaság új tagjai:

1. Dr Ádám György, egyetemi tanár
2. Andrási Zoltán, egyetemi hallgató
3. Bodnár Viktor, egyetemi hallgató
4. Kiss László, kistermelõ
5. Schuller Mária, tanár

***

Pénzügyekkel kapcsolatos hírek:

A Választmány arra kéri a Társaság tagjait, hogy aki még nem fizette be 1999. évi tagsági díját, az pótolja ezt. (A tagsági díj változatlanul: évi 600.-Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak évi 300.-Ft.

Hasonlóképpen számítunk arra, hogy aki még nem utalta át a Polanyiana 1998/1-2. száma elõfizetési díját, az ezt haladéktalanul megteszi.

***

Walter B. Gulick, a Tradition and Discovery címõ amerikai Polányi folyóirat könyvszemle-rovatának vezetõje a nyár folyamán Budapesten járt és 200 dollárt ajándékozott Társaságunknak, amit devizaszámlánkon helyeztünk el. Hidegkuti Béla 20 (ausztrál) dollárt küldött címünkre, amit postai költségekre fordítottunk.

***

Az Open Society Institute 84 darab levelet vásárolt meg Karl Polanyi-Levitt-tõl 3000 dollárért. A levelek Polányi Károly és Mihály 1935 és 1960 közötti viszonyát dokumentálják, a kutatás szempontjából igen értékesek. A levelek az OSZK Kézirattárába kerültek.

***

A szerkesztõbizottság ezúton mond köszönetet Fehér Mártának, Frank Tibornak, Gábor Évának és Váriné Szilágyi Ibolyának e lapszám sikere érdekében tett erõfeszítéseiért.


Polanyiana Volume 8, Number 12, 1999
http://www.kfki.hu/chemonet/polanyi/ 
http://www.ch.bme.hu/chemonet/polanyi/


Vissza a tartalomjegyzékhez