«        » 

  Az áramot és a reakciósebességet befolyásoló tényezôk

Tekintsük az O + ne « R reakciót: az oldott O komponens a szintén oldott állapotba kerülô R komponenssé való redukálását. Egy sor közbensô lépésre is szükség van (az elektrokémiai reakció heterogén volta miatt) ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók (3. ábra):

Ha a különbözô folyamtok izoláltan, önmagukban mennének végbe, sebességük különféle lenne. Mivel most sorban egymás után zajlanak, a teljes folyamat sebességét a "leglassúbb" részfolyamat sebessége korlátozza. Stacionárius állapotban tehát valamennyi lépés sebessége egyforma, és ezt a sebességet a sebességmeghatározó lépés "átbocsátó képessége" szabja meg. Gyakran elôfordul pédául, hogy az egyébként gyors kémiai reakció mégsem megy végbe a várt sebességgel, mert a sebességmeghatározó lépés a reaktánsok diffúziója.

Az elektrokémiai reakciók kinetikájának vizsgálata a homogén reakciók esetétôl három jellegzetes ponton különbözik.

Az alábbiakban arra keressük a választ: miért és hogyan függ az elektrokémiai reakciók sebessége az elektród potenciáljától, ill. a túlfeszülstégtôl, elôtte azonban kis kitérôt teszünk, és összefoglaljuk a homogén reakciókinetika néhány, számunkra fontos alapfogalmát. 

 «        »