David Knight

A kémia képei
 

A korszakonként változó illusztrációk és szimbólumok végigkísérik a kémia történetét.1,2 A kívülálló számára a régi jelképek sokszor misztikusak voltak, mintha csak a laikus megtévesztésére szolgáltak volna. Az alkimisták király-, oroszlán-, kígyóábrázolásai mindig megfejtésre szorultak, ahogy a – sokszor versben írt – szövegek is csak a beavatottaknak tárták fel titkaikat.

Nemcsak a reakciók lefolyása, kimenetele volt bizonytalan, hanem a különözõ szerzõk más-más szimbólumokat is használtak az anyagok megjelölésére. Az alkimista szövegeket ugyanolyan érdekeseknek találhatjuk, mint az idegen nyelven írott lapokat vagy az ismeretlen mitológiák vallásos festményeit. Az alkimista szerzõk a bölcsességet kutatták, a közönséges mögött a lényegest keresték, s kortársaik, utódaik többségét felszínesnek ítélték vagy ítélték volna.3
 

Illusztrációk
 
 
Lavoisier egyik berendezésének 
korabeli metszete
A felvilágosodás fénykorában, 1789-ben, amikor Antoine Lavoisier megjelentette A kémiai alapjait (Traité élémentaire de chimie), az érthetõség a vegyészek fontos célkitûzésévé lépett elõ. A kémia kísérleti tudomány, amelyben a mûveletek fontos szerepet játszanak; s Lavoisier kitûnõ laboratóriumot rendezett be magának. Nagy vetélytársa, Joseph Priestley olyan világosan akart írni, hogy mindenki megismételhesse a kísérleteit.4 Lavoisier berendezéseinek ábráival segítette az olvasókat azoknak a kutatásoknak a követésében, amelyek nyomán megállapította, hogy az oxigén alapvetõ szerepet játszik az égésben. Képei metszetek voltak, finom satírozásaik jól érzékeltették az edények térbeli alakját, és azt is jelezték, hogyan kell fölszerelni, tartani a készülékeket.5 Az esztétikai konvenció megkövetelte a valósághû ábrázolást: nem tartották elegendõnek, hogy a gömböt kör jelezze.

A XIX. század során a perspektíva érzékeltetése veszített fontosságából, és a készülékekrõl vonalas, síkbeli ábrák készültek. A régebbi képek még a retortaállványokat és a fogókat is feltüntették. Az elegáns, vonalas rajzok a részleteket már ismertnek tételezték fel, és azoknak szóltak, akik tudtak róluk olvasni. Lavoisier és Davy kívülállóknak szánt, remek prózáját felváltotta a rideg, pontos, tudományos folyóiratokba illõ szóhasználat.6,7
 

Szimbólumok

Dalton szimbólumai és atomsúlyai
A képletek azonban továbbra is bizonytalanok maradtak: mindenki egyetértett abban, hogy a víz nyolc súlyrész oxigént és egy súlyrész hidrogént tartalmazott, de az összetételt jelzõ szimbólumokban nem jutottak egyetértésre.8 John Dalton mintás karikái helyett (amelyek az alkimista jelölésekre emlékeztettek) a British Association for the Advancement of Science 1835-ben Berzelius betûi mellett döntött. De még a legegyszerûbb reagensek képleteit is bizonytalanság övezte,9,10 és az atomok létezésében sem voltak biztosak. 1860-ban August Kekulé védnöksége alatt nemzetközi konferenciát hívtak össze Karlsruhéban – ez akkortájt még újdonságnak számított. Jeles tudósok próbáltak egyetértésre jutni a képletek, egyenértékek dolgában. Itt tartotta meg azóta híressé vált elõadását Stanislao Cannizzaro. Az 1860-as években a vegyészek többsége elfogadta, hogy az anyag atomos szerkezetû, a víz képlete nem HO, hanem H2O (néha – a matematikusok bosszúságára – H2O-nak is írták), s az oxigén és a nitrogén a levegõben O2 és N2 molekulaként fordul elõ.

Az 1870-es években (annak ellenére, hogy a francia kémikusok továbbra is kételkedtek az atomok létében)11,12 a vegyészek jelölni kezdték a molekulákat alkotó atomok "kötéseit"; ha a szerkezetet is jelezni akarták, H–O–H szerepelt a víz képleteként. A szerkezeteket különbözõ színû golyókból és rudakból is összeállították. J. B. van't Hoff 1874-ben ismerte fel, hogy a szénatomokhoz tartozó kötések nem egy síkban vannak (mint általában feltételezték), hanem egy szabályos tetraéder csúcsaiba mutatnak. A modelleket, diagramokat áttervezték: amikor a készülékek illusztrációi kétdimenzióssá váltak, a szerkezeteket három dimenzióban kezdték szemléltetni.
 

Alternatív ábrázolások

A századfordulón már az új konvenciók szerint rajzolták le a készülékeket, de a feltételezett szerkezeteket többféleképpen jelölték. A tapasztalati képlet, mint például a H2O, egyszerûen és tömören jelezte, hogy egy-egy komponens hány atomja alkotja a molekulát. A szerkezeti képlet, például a H–O–H vagy esetleg a H\O/H, a feltételezett elrendezést is megmutatta, és a bonyolultabb molekulák háromdimenziós alakját is érzékeltette. Néha, például a benzol esetében, nem értettek egyet az ábrázolás módjában. A gyûrûs szerkezetet általában elfogadták, de abban már nem jutottak egyetértésre, hogy a molekulát váltakozó kettõs és egyszeres kötésekkel, a gyûrû közepe felé mutató kötésekkel vagy körbe záruló "kolbásszal" ábrázolják-e.13,14,15 Az utóbbi elgondolás Kekulé ötletet adó álmára, a saját farkába harapó kígyóra emlékeztetett.16

Közben – a karlsruhei konferencia után elfogadott relatív atomtömegek birtokában – megjelent az elemek elsõ "periódusos rendszere". A  biológusok az élõ szervezeteket szemléletesen – például létra, fa vagy körökbõl álló sorozat formájában17 – próbálták rendszerezni, s a vegyészek is hasonló módszerekkel kísérleteztek.18 J. A. R. Newlands úgy gondolta, hogy megtaláta az "oktávok törvényét": a hasonló elemek – a hasonló zenei hangok mintájára – minden nyolcadik helyen jelennek meg. Táblázatát ezért hálóba rendezte el. Egyik francia kortársa, Béguyer de Chancourtois, csigavonalban sorakoztatta fel az elemeket úgy, hogy a rokon elemek egymás fölé kerüljenek. Dimitrij Mengyelejev mélyebb összefüggéseket is felfedezett; táblázatában (amelyet eredetileg oktatási célokra szánt) a rokon elemeket vízszintes sorokba rendezte, de a táblázatot hamarosan kilencven fokkal elforgatta; így keletkezett a jól ismert elrendezés.

Crookes modellje
A minden kémiai elõadóteremben kifüggesztett periódusos rendszer és Charles Darwin 1859-ben megjelent híres mûve, A fajok eredete nyomán néhány spekulatív elme, például William Crookes és Norman Lokyer arra a gondolatra jutott, hogy az elemek a Napban és a csillagokban keletkeznek – talán egy kozmikus inga lengése nyomán: Crookes háromdimenziós, spirális nyolcasra helyezte el az elemeket.

Az elemek transzmutációjára Ernest Rutherford mutatott példát – ahogyan õ nevezte – az "új alkímia" révén. Rutherford ugyan nem tért vissza a szimbólumok alkímiai gazdagságához, de a Rutherford–Bohr-féle atommodell, amelynek atommagja körül elliptikus pályán keringenek az elektronok, századunk egyik ikonja lett.

G. N. Lewis ezt az atommodellt használta fel vegyérték-elméletében,19,20 amely szerint az atomok elektronok leadásával, felvételével vagy elektronpárok kialakításával kapcsolódnak össze. A szerkezeti képleteken megjelentek az elektromos polaritást jelölõ + és – jelek.21,22

Linus Pauling "molekula-architekúrái"23 között szabályos sokszögek, "golyó és pálcika" modellek, rugalmas, léggömbszerû – Michelin-figurára emlékeztetõ – molekulaábrázolások is szerepelnek, s a golyók és pálcikák kontúrjai néha elhalványodnak, mert a XX. századi atomok nem Isaac Newton "szilárd, tömör, kemény és áthatolhatatlan" részecskéi.24  Pauling rezonancia-elméletében az az elgondolás jut szerephez, hogy egy molekula, például a benzol különféle lehetséges szerkezetei jobban megközelítik a valóságot, mint bármely modell önmagában.
 

Formák és korlátok
A butadién reprezentációi
Mary Jo Nie nyomán

Pauling  követõi ragaszkodnak ahhoz, hogy a szerkezeti kémia nem "csupaszítható le" jobban a fizikára, mint az építészet; minden mûvészetnek megvannak a korlátai, s az építészeknek a fizika korlátain belül kell maradniuk. Ugyanígy azoknak a vegyészeknek is a természet törvényeit kell követniük, akik a természetben eddig ismeretlen molekulákat állítanak elõ. De minden törvény sok szabadsági fokot is megenged, és az ábrázolásban is hasonló szabadságot élvezünk. Mary Jo Nye – az elméleti kémia kialakulását vizsgálva25 – a molekulák számos alternatív ábrázolását mutatja be. Mindegyik változatnak megvan a szerepe és a kontextusa, mindegyik az anyag más-más aspektusára hívja fel a figyelmet.

Az ábrázolás egy másik elegáns módja a betûk elhagyása; a benzol képe tehát egyszerû hatszög, a bonyolultabb molekulák modelljei drótókból hajlított szobrokként jelennek meg. A különleges formák a vegyészeket is izgatják, amint Alex Nickon és Ernest Silversmith játékos nevei példázzák:26 a molekulák a 'lámpán', 'templán' (lampane, churchane) nevet kapján a formák hasonlósága alapján.

Ebben a sorozatban Roald Hoffmann 'kempingasztal' molekulája is szerepel, amelyhez mások készítettek háromlábú székeket. Hoffmann Chemistry imagined27 címû érdekes munkájában, melyben egy kiállítás kollázsait reprodukálja, hétféle módon ábrázolja a kámformolekulát, majd felteszi a kérdést: "Melyik a helyes a hétféle ábrázolás közül? Melyik a molekula? Nos, mindegyik, és egyik sem. Mindegyik modell; bizonyos esetekben alkalmas, máskor alkalmatlan reprezentáció."

Cornell Theory Center egyik
számítógépes fehérjemodellje
Hoffmann mondatai visszavezetnek bennünket kiindulásunkhoz, a kémiai folyamatokhoz. Az alkímiai illusztrációk néha megmutatták a folyamatokat; a golyókkal és pálcikákkal játszhatunk; a vegyipari létesítmények, például a gázmûvek28 képei érzékeltetik a kémiai folyamatok dinamikáját is. Van képünk a vulkánokról,29 de a heves kémiai reakciókról alig látunk ábrákat. Ezeket helyettesíthették a leírások, például Davy beszámolója:

'... erõs fény mutatkozott a negatív huzalnál, és az érintkezési pontnál ... lángoszlop csapott fel. ... A gömböcskék gyakran már keletkezésük pillanatában elégtek, néha hirtelen felrobbantak és kisebb gömböcskékké váltak szét, amelyek heves égés közepette nagy sebességgel repültek a levegõben, s gyönyörû tûzcsóvákat húztak'.30,31 Ma már nem így írják a tudományos dolgozatokat.

A szuperszámítógépek segítségével a vegyészek túlléphetnek a "golyó és pálcika" modelleken, s a folyamatokat szimulációkkal követhetik nyomon.32 Ezek a képek a laikus számára gyakran tetszetõsek, de talán megtévesztõek, ám a magyarázatok ma már nem titkosak, és szorosabban kötõdnek a kísérletekhez, mint az alkímia világában. Nyilvánvaló azonban, hogy a vegyész munkájával együtt jár az ábrázolás, a láttatás; a kémikus nemcsak a szavak, hanem a képek nyelvén is beszél.
 

A Chemistry and Industry 1997. május 19-i cikke alapján


Irodalom
1. Ford, B.J., `Images of science', London: British Library. 1992
2. Robin, H., `The scientific image', New York: H.N. Abrams, 1992
3. Knight, D.M., `Ideas in chemistry: a history of the science', London: Athlone, 2nd edition 1995, chapter 2
4. Golinski, J.. `Science as public culture: chemistry and enlightenment in Britain, 1760-1820', Cambridge: CUP, 1992
5. pl. Accum, F., `Chemical re-agents, or tests', (new edition, Ed. W. Maugham). London: C. Tilt, 1828, plate 3
6. Knight, D.M., `Chemistry and metaphors', Chem. Ind., 1993, 996-9
7. Knight, D.M., `Words that make worlds', Science & Public Affairs,  Summer 1994, 23-5
8. Crosland, M.P., `Historical studies in the language of chemistry', London: Heinemann, 1962, part 4
9. Rocke, A.J.. `Chemical atomism in the nineteenth century', Columbus: Ohio State UP, 1984. 321-6
10. Mi Gyung Kim, Ambix, 1996, 43, 1-31
11. Brock, W.H., `The Fontana history of chemistry', London: Fontana, 1992, chapter 7
12. Crosland, M.P., `Science under control: the French Academy of Sciences 1795-1914', Cambridge: CUP, 1992, 115
13. Bader, A., Royal Institution Proceedings, 1993, 64, 19 7-205
14. Rocke, A.J., Chem. Brit., 1993, 29, 401-2
15. Knight, D.M., Rendiconti della Accedemia Nazionale delle Scienze della XL, 1993, 17. 80-90
16. 'The Kekulé riddle: a challenge for chemists and psychologists', (Ed. J. Wotiz), Carbondale: Glenview, 1993
17. Knight, D.M., `William Swainson; types, circles and affinities' in `The light of nature' (Ed. J. North), Dordrecht: Nijhoff, 1985, 83-94;  `Ordering the world', London: Burnett, 1981
18. Ide vonatkozó reprint szövegek in: Knight, D.M., `Classical scientific papers: chemistry, second series', London: Mills & Boon, 1970
19. Lewis, G.N., `Valence', New York: Chemical Catalog Co., 1923
20. Russell, C.A., `The history of valency', Leicester: Leicester UP, 1971
21. Williams, T.I., `Robert Robinson: chemist extraordinary', Oxford: OUP, 1990, 69-84
22. Leffek, K.T., `Sir Christopher Ingold: a major prophet of organic chemistry', Victoria: Nova Lion, 1996
23. Pauling, L., & Hayward, R., `The architecture of molecules', San Francisco: Freeman, 1964
24. Newton, I., `Opticks', new edition, New York: Dover, 1952, 400
25. Nye, M.J., `From chemical philosophy to theoretical chemistry; dynamics of matter and dynamics of disciplines, 1888-1950', Berkeley: California UP, 1993, 280
26. Nickon, A., & Silversmith, E.R., `Organic chemistry: the name game', New York: Pergamon, 1987, 37, 51, 102
27. Hoffmann, R., & Torrance, V., `Chemistry imagined: reflections on science', Washington DC: Smithsonian, 1993, 27
28. Mackenzie, C., `One thousand experiments in chemistry', new edition, London: Phillips, 1822, frontispiece
29. Jenkins, I., & Sloan, K., `Vases and volcanoes: Sir William Hamilton and his collection', London: British Museum, 1996
30. Davy, H., `Collected works', London: Smith Elder, 1840, 5, 59, 62
31. Knight, D.M., `Humphry Davy: science and power', new ed., Cambridge: CUP, 1996, 66
32. Catlow, C.R.A., `Modelling reality with supercomputers' in `Proceedings of the Royal Institution', Volume 67, Oxford: OUP, 1996, 91-106

Vissza a Teázóba http://www.kfki.hu/chemonet/ http://www.ch.bme.hu/chemonet/