Emlékbeszéd Burger Kálmánról
Pungor Ernõ

Burger Kálmán akadémikusról, kedves barátomról kívánok megemlékezni. Együtt dolgoztunk 1962-ig és érdeklõdéssel figyeltem kutatási munkájának kialakulását. Örömmel láttam a Pribil magyarországi látogatása után felpezsdülõ komplexkémiai érdeklõdést, amely Kálmán gondolatait is megmozgatta, és amely a késõbbi éveiben egyik alapvetõ témájává vált. Szomorúan váltam meg Kálmántól, mint a klasszikus analitikai kémiai iskola kiváló szakemberétõl. Õ annak a Than-Winkler-Schulek-iskolának kiemelkedõ tagja volt, melynek a közelmúltban egy másik kiválóságától, Kõrös Endrétõl is búcsút kellett vennünk. Jellemzõ volt rá – de ennek az iskolának minden tanítványára is – az a lelkesedés, amely kitartó munkával párosulva az iskola tagjait a nemzetközi analitikai iskola élvonalába emelte.

Burger Kálmán 1929-ben született Aszódon, gyógyszerész családban. Valószínûleg ez adott indíttatást neki arra, hogy a középiskola után az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyógyszerészeti szakára iratkozzon be. Az egyetem befejezése után Schulek professzor úr tanszékére, a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékre került, és itt a d-pozitív töltésû halogének témájában védte meg doktori disszertációját 1958-ban. 39 éves korában nevezték ki egyetemi tanárrá a volt Schulek-tanszéken. Érdemes megjegyezni, hogy a Schulek-tanítványok a tanszéken hosszú ideig maradtak együtt a professzor úr halála után is. Kálmán 30 évig dogozott itt. Intenzíven kapcsolódott bele a Schulek professzor úr által vezetett munkákba, és mint kiváló munkatársa, számos felmerült problémát oldott meg például a bromatometria és az interhalogének területén.

Úgy 1960 környékére kutatási területe erõteljesen bõvült. Kutatómunkát végzett L.G. Sillen mellett Stockholmban, dolgozott együtt a japán Ohtakival, és az Egyesült államokbeli Spiróval. Ezek a munkái a koordinációs kémia irányára terelték érdeklõdését. A koordinációs kémia területén végzett munkái több nemzetközi együttmûködés mellett épültek be a világ kutatásába. Dolgozott Stuttgartban, Norwichban, Princetownban is. Külföldön és itthon végzett munkái nemzetközileg ismertté és elismertté tették nevét, munkáját.

A magyarországi komplexkémia egyik alapító tagja volt. Munkájába számos fiatal kutatót bevont, eredményeiket számos közleményben és könyvben publikálták. Világosan belátta, hogy az e területen végzett munkához elengedhetetlenül szükségesek az anyagszerkezet felmérésére alkalmas új mérési technikák, mint például a Mössbauer-spektroszkópia, a röntgen-fotoelektron-spektroszkópia, a pozitronannihilációs spektroszkópia. Ezeket az új eljárásokat alaposan megismerte és azokat feladatai megoldásához alkalmazta és továbbalakította. Késõbb mind jobban kidomborodott számára az a felismerés, hogy munkáját egyre inkább a biológia területére kell irányítania.

Életének jelentõs változását élte meg 1983-ban, amikor a szegedi József Attila Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének, s egyben a Magyar Tudományos Akadémia Bio-koordinációs Kémiai Kutatócsoportjának vezetésére hívták meg. Ekkor kutatási területe is némileg megváltozott, kiegészült. A biológiai rendszerekben történõ komplex-képzõdés területén számos új és fontos vizsgálatot végzett, elsõsorban a fémionokhoz kötõdött fontos nagymolekulák kérdésével és különbözõ inhibitor-molekulák vizsgálatával foglalkozott. Különösen mélyen belehatolt abba a kérdésbe, hogy hogyan jönnek létre kötések különbözõ fémionok és a bio-organikus molekulák között. Szegedi tanszékének vezetésében nagy súlyt helyezett az egyes részfolyamatok felderítésére. Az analitikai kémia fejlõdésének iránya miatt az automatikus analitikai módszerek fejlesztését is célul tûzte ki munkája során.

Irányításával a gyógyászati készítmények elõállítása és fejlesztésének területén is figyelemre méltó alkalmazott kutatási eredmények születtek. Az általa vezetett tanszék sok évtizede eredményesen mûködik együtt a Richter Gedeon Gyógyszervegyészeti Gyár Rt-vel, mely során a vas-szénhidrát komplexeknek a vas szervezetbe juttatására alkalmas készítmény kifejlesztésében, kalcium-heparinát injekció elõállításában, vagy a legutolsó, sikeres találmány, a Curiosin néven forgalomba került, sebgyógyulást elõsegítõ készítmény megtervezésében, elkészítésében és vizsgálatában vállaltak meghatározó szerepet.

A koordinációs kémia területén belül nagy súllyal foglalkozott az organikus vegyületek fémkomplexeivel. Kiemelten vizsgálta az organikus fémkomplexek biológiai hatását. Rámutatott például az ónvegyületek tumorellenes hatására is. Vizsgálatait mindig a legkorszerûbb módszerekkel folytatta, melyek közül a Mössbauer-spektroszkópiát talán joggal nevezhetjük Burger Kálmán “szerelmének”. A fémkomplexek struktúrájával kapcsolatos következtetéseinek egy részét a Mössbauer-spektrum alapján vezette le. A vas(II) és vas(III)-komplexek kis spin és nagy spin alapján történõ vizsgálatával foglalatoskodott akkor is, amikor már megállapítható volt súlyos betegsége.

Munkájának elismeréseképpen a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Osztálya 1990-ben levelezõ, 1993-ban pedig rendes tagjává választotta. Nagy energiával vetette bele magát az osztály munkájába is.
A nemzetközi tudományos életben számos utazása során képviselte a magyar tudományt, közös munkák célkitûzéseit fogalmazva meg. Legutolsó külföldi útja Japánba vezetett. Az új tudományos eredmények jobban érdekelték, mint tulajdon egészségi állapota. Tudományos munkájáról Kiss Tamás és Vértes Attila kiváló összefoglalása nyújt teljes képet, mely az Inorganica Chimica Acta lapjain jelent meg, ezért talán ebbe a témába nem is mennék jobban bele.

Burger Kálmán az ország tudományos közéletének közismert tagja volt. Számos gyógyszerész- és vegyészkonferencián vett részt meghívott elõadóként vagy szervezõként. Mint a Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztõbizottságának tagja, a beérkezõ közlemények lektorálását mindig nagy szakértelemmel, a tõle megszokott alapossággal, pontossággal végezte. Nagy szolgálatot tett ezzel a folyóirat – mint mára már az egyetlen magyar nyelven megjelenõ kémiai szakfolyóirat – nívójának megõrzése érdekében.

Egy kiemelkedõ tudományos szakember megítélése jórészt a fentebb említett, szakmai jellegû kérdések alapján történik. De a közös munka szempontjából sohasem elhanyagolható, hogy a szakmailag kiváló kolléga milyen emberi vonásokat hordoz. Burger Kálmán, mint ember, mint kolléga is kiválónak bizonyult. Jó volt vele dolgozni. A különbözõ kérdések megvitatása során véleménye tárgyszerû volt, munkatársaira akkor sem tett sértõ megjegyzést, ha következtetésével nem értett egyet, vagy ha munkájáról negatív véleménye volt. Ez az emberi tulajdonság szakmai tudásával párosulva nemzetközi téren is igen sok lelkes munkatársat, sõt barátot szerzett neki.

Kálmánnal nagyon jó barátságban voltunk, sokat beszélgettünk. Egy epizód: 1956. november 3-án együtt mentünk a tanszékrõl haza (természetesen sétáltunk, mivel jármûvek nem igen jártak). Arról beszélgettünk, hogy hétfõn hogyan folytatjuk tovább az oktatást a tanszéken. Nyugodt volt a világ ekkor már, és nem is sejtettük, hogy másnap mire ébredünk majd.

Közel laktunk egymáshoz Zuglóban, így sokszor találkoztunk családostul is. Gyerekeink gyakran játszottak együtt. Öröm volt látni, hogy Kálmán, és a felesége, Pannika, milyen szeretettel nevelik a két gyermeket. Családja iránt érzett nagy szeretete fontos eleme volt mindazoknak a pozitív emberi tulajdonságoknak, melyek õt jellemezték.

Különösen nehezemre esett elbúcsúzni Kálmántól, aki nemcsak nemzetközi szinten is kiváló tudósnak, jó kollégának, hanem barátként, emberként is kiválónak bizonyult.
 


In memoriam Kálmán Burger

Kálmán Buger was born in Aszód (Hungary) in 1929. After graduation as a pharmacist at the Eötvös Lorand Univesity in Budapest, he went to Prof. Schulek’s Institute of Inorganic and Analytical Chemistry at the Eötvös University, where he worked for 30 years. At that time he was my colleague and my learning-mate in that scientific school that was called Than-Winkler-Schulek-school. This school educated many excellent scientists. In 1983 he was invited to be professor at the Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, and head of the Bio-coordination Chemistry Research Group of Hungarian Academy of Sciences at the József Attila University in Szeged.

Kálmán Burger’s main research fields were coordination chemistry, analytical chemistry, inorganic chemistry, bio-inorganic chemistry and pharmaceutical chemistry. The results of his researches were published in 300 scientific publication, 17 books and 8 patents. He was an excellent university teacher and an intuitive researcher.

He was a well-known scientist not only in Hungary, but also abroad. He worked with many famous scientists eg. H. Ohtaki from Japan, T. Spiro from USA, and L.G. Sillen from Sweden.

He was not only an excellent scientist, but also an extraordinary personality. He was out-standing as colleague, friend and member of family. We all miss him very much.


Emlékbeszédek http://www.kfki.hu/chemonet
http://www.chemonet.hu/