Elektronikus segédanyagok a kémia oktatásában

Póta György

KLTE Fizikai Kémiai tanszéke, Debrecen, Pf. 7, 4010

Az elektronikus oktatási segédanyagok a számítógép adatbázis-kezelõ és feladatgeneráló funkciójának kiteljesedéseként jöttek és jönnek létre századunk második felétõl kezdve. Napjainkban ezek az oktatási segédanyagok felhasználásuk szerint már nem különülnek el élesen a hagyományos könyvektõl, munkafüzetektõl és feladattáraktól, az eltérést elsõsorban az elektronikus adattárolásból következõ változtathatóság és interaktivitás jelenti.

A személyi számítógépek elterjedésével, teljesítményük növekedésével valamint az Internet belépésével az elektronikus segédanyagok választéka és piaca alaposan megnövekedett. A piacorientált cégek egyre növekvõ számban bocsátanak ki széles érdeklõdésre számot tartó földrajzi, történelmi, mûvészeti-kulturális stb. területeket feldolgozó összeállításokat.

A kifejezetten oktatási célokat kitûzõ elektronikus segédanyagok egy része a nagy gyakorlati jelentõségû területeket (például közlekedési szabályok, autóvezetés), más része pedig a nyelvi képzést (például tesztek, interaktív, hangos szótárak stb.) veszi célba.

Újabban a természettudományos oktatás területén is egyre nagyobb számban találunk az oktatásban alkalmazható elektronikus segédanyagokat. A kémiatanításban is felhasználható interaktív periódusos rendszerek, molekulamodellezõ stb. programok hazai lelõhelyei közül elsõsorban a Chemonet és Kation újságokat említjük meg, amelyek külföldi hivatkozásokkal is szolgálnak. Feltehetõleg indít majd ilyen rovatot a középiskolai kémiát más vonatkozásban támogató Kémcsõ is. Az ilyesfajta segédanyagok kifejlesztése nyilván nem független a szaktudományos igényektõl, az utóbbiaknak megfelelõ professzionális programokat külföldi és hazai cégek térítés ellenében forgalmazzák. Hírek vannak arról, hogy a nagy nemzetközi könyv- és folyóiratkiadók - az elektronikus médiumok felé történõ általános nyitásuk részeként - elektronikusan segített, interaktív könyvek kiadásával is próbálkoznak. (Az Olvasó nyilván világosan látja, hogy a hagyományos könyvhöz mellékelt mágneslemezes illusztráció ennek az útnak csupán a kezdetét jelenti.)

Az elektronikus oktatási segédanyagok hazai piacába - nem kis részben a nálunk is jelen levõ világcégek révén - begyûrûznek a nemzetközi tendenciák. Úgy tûnik azonban, hogy a magyar nyelv követelménye és a viszonylag kicsiny felvevõ kör miatt az iskolás életkorúaknak szánt elektronikus oktatási segédanyagokat elsõsorban hazai szerzõknek kell megalkotniuk.

A természettudományok, ezen belül a kémia tanításában alkalmazható, magyar nyelvû elektronikus segédanyagok meglehetõsen kis számban állnak rendelkezésre. Ez jelentheti az anyagok tényleges hiányát is, de - például a Fizikatanári Ankétokon és Kémiatanári Konferenciákon idõrõl idõre megjelenõ kezdeményezéseket figyelembe véve - lehetséges, hogy inkább a megfelelõ információs fórum és nyilvántartás hiányáról van szó. Nem kétséges azonban, hogy a mégiscsak érzékelhetõ haladásban igen nagy szerepe volt az 1980-as évek elején beindult iskolaszámítógép-programnak, s az ehhez kapcsolódó lelkes alkotómûhelyeknek, például [1, 2].

Jómagam az 1984-es debreceni Kémiatanári Konferencia számítástechnikai szekciójának szervezése kapcsán kerültem kapcsolatba a számítógép kémiatanítási alkalmazásaival, s itt nyílt alkalmam megismerkedni a szakma akkori kiváló mûvelõinek munkáival is. A késõbbiek során - a KLTE kémia tanárszakos hallgatóinak érdeklõdését és saját ez irányú hajlamomat követve - több szakdolgozat témavezetõje voltam a számítógép kémiatanítási alkalmazásaival kapcsolatban. Ennek során fogalmazódott meg bennem, hogy a tankönyv és feladattár jellegû elektronikus segédanyagoknak a kémia tanításában is komoly szerepe lehet, legalább annyira, mint a szimulációs programoknak.

A kémiaszakos egyetemi hallgatók számítástechnikai igénye az utóbbi években alaposan megváltozott. Úgy tûnik, hogy közülük ma szinte senki sem kíván önálló programnyelveket megtanulni, de nagyon szívesen elsajátítják a kész szövegszerkesztõ és adatbáziskezelõ programok kezelését. Ebben a helyzetben a kémiatanárok számítástechnikai képzését - az egyetemi évek és a továbbképzés során egyaránt - ésszerûnek látszik eltolni az elektronikus segédanyagok területe felé, s ehhez megpróbálni felhasználni az elterjedt szövegszerkesztõ és adatbáziskezelõ szoftvereket. Az ilyen jellegû foglalkozások tervezése során terelõdött figyelmem az MS Word for Windows szövegszerkesztõ makrónyelvére, amelynek alkalmazása során - bújtatva - a BASIC nyelv bizonyos elemeit is meg lehet tanítani a hallgatóknak. Felkészülésként megpróbáltam megírni ezzel a szövegszerkesztõvel néhány olyan kémiai segédanyagot, amelyek nagyon közel állnak a tradícionális könyv, füzet, példatár fogalmához, de a makrók (= részfeladatot automatikusan végrehajtó billentyûsorozatok, miniprogramok) kiterjedt alkalmazása egyfajta pluszt jelent azok létrehozásában és felhasználásában.

A Chemonet szerkesztõinek jóvoltából módomban áll itt közreadni három elektronikus kémiatanítási segédanyagot, amelyekrõl azt gondolom, hogy a fokozatos fejlesztés eredményeként a gyakorló kémiatanárok és tanulóik - mint felhasználók - számára is hasznosak lehetnek. A legnagyobb súlyú anyag egy középiskolai kémiai példatár, amelyet egy ugyancsak középiskolai, szerves kémiai képlet-név gyakorló, és egy egyenletrendezõ eszköz kísér. Mindhárom program letölthetô a következô lapokon adott mutatók segítségével. Tömörített, önkibontó .EXE állományban találhatók, ezeket letöltés után futtassuk el a kibontáshoz (a feltett kérdésre válaszoljunk igennel, azaz üssük le az Y billenyût, majd az Entert).

A segédanyagok használatához jó szórakozást kívánva, a visszajelzéseket, véleményeket és javaslatokat készséggel fogadom a pota@tigris.klte.hu címen.

1. Hámori M.: Tanulás és tanítás számítógéppel, TK, Bp. 1983.

2. Hobinka I., Riedel M., Valkó P.: New line, Számítástechnika a kémiában, OPI, Bp. 1984.