Magyar Kémiai Folyóirat
Kémiai Közlemények

Kémiai tárgyú PhD-tézisek a hazai egyetemeken

A magyar nyelvû összefoglaló után áll az angol változat, ezt követi az irodalomjegyzék.

List of recent Ph.D. theses in chemistry at Hungarian Universities


Bajza István: Mycobacteriális oligoszacharidok elõállítása
Balázs László: Likoricidin analogonok szintézise
Bálint József: Enantiomerek elválasztása, reakcióik, gyógyszerszintézisek
Barkó György: Piezoelektromos kémiai érzékelõk fejlesztése illékony szerves vegyületek azonosítására
Bencs László: Grafitkemencés atomabszorpciós módszerek tanulmányozása bizmut-tellurit optikai egykristályok adalékelemeinek meghatározásához
Benedek Csilla: Homogénkatalitikus hidroalkoxikarbonilezés palládium tartalmú rendszerekkel
Beregszászi Tímea: Heteropolisavak alkalmazása szerves kémiai átalakulásokban
Bõsze Szilvia Erika: Az Interleukin-6 hatásért felelõs régiók vizsgálata szintetikus peptidekkel
Csikász-Nagy Attila: A sarjadzó élesztõ sejtciklusának matematikai modellezése
Csonka István: Elemorganikus vegyületek elektron- és térszerkezeti problémái
Demeter Ádám: NMR spektroszkópiai vizsgálatok biszindol, dipeptid és tetrapeptid típusú gyógyszerszármazékok körében
Domján Attila: Orto-pozitróniumatomok kölcsönhatása szerkezeti szabad térfogatokkal
Fábián László:  Szupramolekuláris jelenségek vizsgálata kristályokban
Farkas János: Montmorillonit alapú szilárd savak alkalmazása környezetkímélõ szerves szintézisekben
Forró Enikõ: 2-Szubsztituált cikloalkanolok lipáz-katalizálta kinetikus rezolválása
Frank Éva: Ösztránvázas D-szekoszteroidok gyûrûzárási reakciói
Garay Ferenc: Hõmérséklettel és áramlással hangolható, sorosan kapcsolt kapilláris-gázkromatográfiás oszloprendszerek tanulmányozása
Gelencsér András: A folyadék-szilárd extrakciós eljárás optimálása kromatográfiás paraméterek alapján fenolvegyületek meghatározására
Gereben Orsolya: Rendezetlen anyagok szerkezetvizsgálata fordított Monte Carlo szimulációval és statisztikus mechanikai módszerrel
Hajkó János: Szénhidrát-acetálok szintézise és hidrogenolízise
Hegedûs László: Pirrol származékok heterogén katalitikus hidrogénezésének vizsgálata
Hegóczki József: Élesztôk mikroelemes dúsítása különös tekintettel a króm, szilícium és titán mikroelemekre
Hornyánszky Gábor: Sztereoszelektív szintézisek. HMG-KoA-reduktáz enzimrendszert gátló vegyületek szintézise. Új Hexythiazox analógok szintézise. Vizsgálatok a krizantémsav etilészter és a permetrinsav metilészter elõállítására
Ilisz István: Vizek szerves mikroszennyezõinek fotokatalitikus oxidációja
Imrik Krisztina: Brómatomok gázfázisú elemi reakcióinak kinetikai vizsgálata
Jedlovszkyné Fuxreiter Mónika: Xilóz izomeráz vizsgálata röntgen-krisztallográfiával és molekulamodellezéssel
Kaizer József: Néhány réztartalmú funkcionális dioxigenáz enzimmodell-rendszer vizsgálata
Kapillerné Dezsõfi Rita: Fluorvegyületek térszerkezet meghatározása téren át ható csatolások alapján
Kárpáti Péter: A Kálmán-szûrõ alkalmazása az ICP optikai emissziós spektrometriában
Kertész Vilmos: Hangyasav galvanosztatikus oxidációjakor fellépõ periodikus jelenségek vizsgálata platinaelektródon
Kiss Gyula: Többgyûrûs aromás szénhidrogének folyadékkromatográfiás meghatározása légköri csapadékmintákból folyadék-szilárd extrakcióval
Klencsár Zoltán: A prazeodímium helyettesítés hatásának vizsgálata EuBa2Cu3O7-d magashõmérsékleti szupravezetõben
Kolossváryné Juhász Györgyi: A lipáz enzim fázishatár-felületi hidrolitikus aktivitásának növelése
Kotschy András: Szelektív átalakítások hídfõ-nitrogén tartalmú azóliumsókkal
Kovács Attila: Kvantumkémiai számítások néhány alkalmazása a szerkezetkutatásban
Kovács Lajos: Poliaminok, szénhidrátok, C- és N-nukleozidok kémiája
Kóréh Orsolya:  Kémiai folyamatok nagyfeszültségû elektromos szigetelõkben
Krivácsy Zoltán: Diffúz reflexiós infravörös spektroszkópia alkalmazása szervetlen szilárd minták alkotóinak mennyiségi meghatározására
Lipták Miklós: Szénhidrátok és származékaik vizsgálata különbözõ tömegspektrometriai módszerekkel
Lois Isabella: A [Pd2Cl2(m-dppm)2] komplex reakciója arénszulfonil-azidokkal. Szerkezeti és kinetikai vizsgálatok
Lovász Tünde: Alma fiziológiai állapotának és összetételének változása a tárolás alatt
M. Jászay Zsuzsa: Vízoldható karbodiimidek (Eredmények egy biokémiai reagens kutatásában és fejlesztésében)
Magyarfalvi Gábor: A molekulaszerkezet hatása az NMR árnyékolásokra (elméleti vizsgálatok)
Martinusz Kinga: Poli(o-feniléndimain) elektródok elõállítása és vizsgálata
Mátyus Edit: Új típusú banán alakú folyadékkristály molekulák mezomorfiája
Mezei Rita:  Organikus közegben elõállított alumínium-oxid-hidroxid tartalmú gélek kémiai és szerkezeti vizsgálata
Mészáros Róbert: Híg vizes alkohol oldatok adszorpciója aktív szénen
Mohammedné Ziegler Ildikó: Kalix[4]arén-származékok szelektív komplexképzésének spektroszkópiai vizsgálata
Mörtl Mária: Karbamidsav szililészterek elõállítása és reakciói
Nagy Emese: Szteránvázas vegyületek funkcionalizálása átmenetifém komplexek által katalizált homogénkatalitikus reakciókban
Nagy B. Ildikó: Polimer polipeptidek és jelpeptid konjugátumaik kölcsönhatása modell membránokkal
Nemes Csaba: a,b-Telítetlen ketonok epoxidálása
Nyerges Miklós: Cikloaddiciós reakciók felhasználása rákellenes hatású alkaloid-analogonok és flavonoidok elõállításában
Oláhné Keresztessy Andrea: A jodid-salétromsav, a jodát-szulfit és a bromát-szulfit rendszerben kialakuló konvektív hullámjelenségek vizsgálata
Péter László: Gyorshûtéssel elõállított amorf Ni81Pl19 és Fe83P17 ötvözetek eIektrokémiai és korróziós vizsgálata
Péter Mária: Aminocsoportot tartalmazó vegyületek királis megkülönböztetése
Porcs-Makkay Márta: Oxindol-1-karboxamid-származékok új szintézise
Samu Erika: Új piridin, akridin és fenazin egységet tartalmazó koronaéterek elõállítása molekuláris felismerés tanulmányozása céljából
Szabados Ágnes: Optimális szinteltoló paraméterek a perturbációszámításban
Szabó Pál Tamás: Modern tömegspektrometriás módszerek alkalmazása szerves vegyületek szerkezetvizsgálatában
Szabovik Gabriella Ildikó:  Szénhidrát szintonok. Szelektív oxidációk, redukciók, szén-szén kötések kialakítása
Szakács Tünde: In vitro módszerek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben
Szalai István: Az 1,4-ciklohexándion – bromát – kénsav oszcilláló reakció vizsgálata
Szalay Roland: N-Karbonsav trimetil-szilil-észterek elõállítása és szolvolíziskinetikai vizsgálata
Szentirmay Éva: Az 1a-etil-1b-(meziloxi-metil)-1,2,3,4,6,7,12,12bb-oktahidroindolo[2,3-a] kinolizin reakciója N, S- és ambidens nukleofilekkel
Székely Zoltán: A HIV és gazdasejtjei kölcsönhatásának szerkezeti biokémiája. Kötõdést gátló molekulák modellezése, szintézise és biológiai vizsgálata
Szilágyi Róbert Károly: Volfrám-karbén komplexek szerkezetének molekulamechanikai szimulációja
Szilágyi Zoltán:  Metastabil ionok tanulmányozása tömegspektrometriai módszerekkel
Sztáray Bálint: Fémorganikus vegyületek ionizált állapotai és bomlása
Tölgyesi Sándor: Urán és transzurán elemek meghatározása kis és közepes aktivitású atomeromûvi radioaktív hulladékmintákból
Uray Katalin: Mucin fehérjék epitópszerkezetének vizsgálata szintetikus peptidek és mucinspecifikus monoklonális ellenanyagok felhasználásával
Vass Elemér: O–S(IV)–O és N–S(IV)–O axiális kötésrendszerû spiro-l4-szulfánok hidrolízisének mechanizmusa
Vass Gábor: Ligandum–fém kölcsönhatás tanulmányozása ultraibolya fotoelektron-spektroszkópiával néhány átmenetifém borohidrid- és ciklooktatetraén-komplexében
Wilkinson Katalin Andrea: A Mycobacterium tuberculosis 38 kDa és 16 kDa fehérjéibõl származó funkcionális T sejt epitopok lokalizálása és szerkezeti módosítása szintetikus peptidek és elágazó láncú szitetikus polipeptidek segítségével
Zihné Perényi Katalin: Mikrooszlopos dúsítás kelátképzõ cellulózon atomspektrometriás elemzéshez
Zsolnai Attila: DNS tipizálás: DNS markerek detektálásának fejlesztése haszonállatok esetében


Élelmiszer-technológiai PhD-tézisek


List of recent Ph.D. theses in chemistry at Hungarian Universities

The figures, if any, are given only in the Hungarian version starting at the top of the page.


István Bajza: Synthesis of oligosaccharides of mycobacterial origin
László Balázs: Synthesis of analogues of lycoricidine
József Bálint: Separation and reactions of enantiomers, syntheses of biologically active compounds
György Barkó: Development of piezoelectric sensor array and application for identification of volatile organic compounds
László Bencs: Study on graphite furnace atomic absorption methods for the determination of dopants in bismuth tellurite optical single crystals
Csilla Benedek: Homogeneously catalyzed hydroalkoxycarbonylation in presence of palladium-containing systems
Tímea Beregszászi: Application of heteropoly acids in organic transformations
Szilvia Erika Bõsze: Analysis of regions responsible for the activities of interleukin-6: the synthetic peptide approach
Attila Csikász-Nagy: Mathematical models of the budding yeast cell cycle
István Csonka: Geometry and electronic structure of elemental organic compounds
Ádám Demeter: NMR spectroscopic studies in the field of bisindole, dipeptide and tetrapeptide type drug derivatives
Attila Domján: Interaction of ortho-positronium with free volume
László Fábián: Studies on Supramolecular Phenomena in Crystals
János Farkas: Application of montmorillonite type solid acid in environmentally friendly organic synthesis
Enikõ Forró: Lipase-catalysed kinetic resolution of 2-substitued cycloalkanols
Éva Frank: Cyclization Reactions of D-Secosteroids in the Estrone Serie
Ferenc Garay: Temperature and Flow Rate Controlled Serially Coupled Gas Chromatographic Capillary Column Systems with Tunable Polarity
András Gelencsér: Optimization of solid-phase extraction through chromatographic parameters for the determination of phenolic compounds
Orsolya Gereben: Determination of the structure of disordered materials with reverse Monte Carlo simulation and with statistical mechanical method
János Hajkó: Synthesis and hydrogenolysis of carbohydrate acetals
László Hegedûs: Investigation of the heterogeneous catalytic hydrogenation of pyrrole derivatives
József Hegóczki: Micro element enrichment in yeasts especially with chromium, silicon and titanium micro-elements
Gábor Hornyánszky: Stereoelective Syntheses
István Ilisz: Heterogeneous photocatalytic oxidation of water pollutants
Krisztina Imrik: Kinetic Studies of Selected Br-atom Reactions
Mónika Jedlovszkyné Fuxreiter: Crystallographic and molecular modelling studies on xylose isomerase
József Kaizer: Studies of Some Copper-containing Functional Dioxygenase Enzyme Models
Rita Kapiller Dezsõfi: Determination the stereostructure of compounds containig fluorine atoms by through space couplings
Péter Kárpáti: Application of Kálmán filtering to ICP optical emission spectrometry
Andrea Keresztessy: Study of travelling waves in the iodide-nitric acid, the iodate-sulfite and the bromate-sulfite systems
Vilmos Kertész: Study of the periodic changes arising in the course of galvanostatic oxidation of formic acid on platinum
Gyula Kiss: Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in precipitation using solid phase extraction and column liquid chromatography
Zoltán Klencsár: The effect of Pr substitution in EuBa2Cu3O7-d high temperature superconductor
Györgyi J. Kolossváry: Enhancement of interfacial lipase activity in hydrolytic reactions
András Kotschy: Selective transformations of bridgehead nitrogen containing azolium salts
Attila Kovács: Selected applications of quantum chemical calculations in structural chemistry
Lajos Kovács: Chemistry of polyamines, carbohydrates, C- and N-nucleosides
Orsolya Kóréh:  Chemical Processes in High Voltage Electrical Insulation Systems
Zoltán Krivácsy: Application of diffuse reflectance infrared spectroscopy for quantitative analysis of inorganic solid samples
Miklós Lipták: Investigation of carbohydrates and their derivatives using various mass spectrometric methods
Isabella Lois:Reaction of [Pd2Cl2(m-dppm)2] with arenesulfonyl azides. Structural and kinetic studies
Tünde Lovász: Change of physiological condition and composition of apples during storage
Zsuzsa M. Jászay: Watersoluble carbodiimides (Results in the research and development of a biochemical reagent)
Gábor Magyarfalvi: NMR shieldings and molecular structure (ab initio studies)
Kinga Martinusz: Studies on the Formation and Redox Transformation of Poly(o-Phenylenedimaine) Films
Edit Mátyus: Mesophase behaviour of new banana-shaped liquid crystals
Rita Mezei:  Aluminium-oxo-hydroxide gels prepared in organic medium – chemical and structural studies
Róbert Mészáros: Adsorption from dilute aqueous solutions of alcohols onto activated carbons
Ildikó Mohammed-Ziegler: Investigation of the selective complex forming properties of some calix[4]arene derivatives
Mária Mörtl: Preparation and reactions of silylcarbamates
Emese Nagy: Functionalization of the steroidal skeleton using transition metal complexes as homogen catalist
Ildikó Nagy B.: Interaction of polymer polypeptides and their signal-peptide conjugates with phospholipid model membranes
Csaba Nemes: Epoxidation of a,b-unsaturated ketones
Miklós Nyerges: Application of cycloaddition reactions in the synthesis of antitumor alkaloid analogues and flavonoids
László Péter: Electrochemical and corrosion behavior of rapidly quenched amorphous Ni81Pl19 and Fe83P17alloys
Mária Péter: Chiral discrimination of compounds possessing an amino group
Márta Porcs-Makkay: New synthesis of oxindole-1-carboxamides
Erika Samu: Synthesis of novel piridino-, acridino- and phenazino-crown ethers for molecular recognition studies
Ágnes Szabados: Optimized level shifts in perturbation theory
Pál T. Szabó: Application of modern mass spectrometric methods for structure determination of organic compounds
Gabriella Ildikó Szabovik: Carbohydrate synthons. Selective oxidations, reductions, carbon-carbon bonds formations
Tünde Szakács: In vitro methods in drug development
István Szalai: Studies on the 1,4-Cyclohexanedione – Bromate – Sulfuric Acid Oscillatory System
Roland Szalay: Preparation and solvolysis kinetics of N-carboxylic acid trimethylsilyl esters
Éva Szentirmay: Reaction of 1a-ethyl-1b-(mesyloxymethyl)-1,2,3,4,6,7,12,12bb-octahydro-indolo [2,3-a] quinolizine with N-, S- and ambinent nucleophiles
Zoltán Székely: On the structural biochemistry of the HIV-host cell interactions. Molecular modelling, synthesis and biological investigations of binding-inhibitor molecules
Róbert Károly Szilágyi:  Molecular Mechanical Simulation of the Structure of Tungstacarbenes
Zoltán Szilágyi:  Investigation of metastable ions by mass spectrometry
Bálint Sztáray: Ionized States and the Dissociation of Organometallic Compounds
Sándor Tölgyesi: Determination of uranium and transuranium elements in radioactive wastes of low and medium activity from a nuclear power plant
Katalin Uray: Analysis of the epitope structure of mucin glycoproteins with synthetic peptides and mucin specific monoclonal antibodies
Elemér Vass: Mechanism of hydrolysis of spiro-l4-sulfanes with O–S(IV)–O and N–S(IV)–O axial bond system
Gábor Vass: Ligand–metal interaction in transition metal borohydride and cyclooctatetraene complexes A UV photoelectron spectroscopic study
Katalin Andrea Wilkinson: Localisation and structural manipulation of functional T cell epitopes from the 16 kDa and 38 kDa proteins of  Mycobacterium tuberculosis using synthetic peptides and branched polypeptide conjugates
Katalin Zih-Perényi: Chelating Cellulose Microcolumn Preconcentration For Atomspectrometric Analysis
Attila Zsolnai: DNA typing; detection development of DNA markers from farm animals


Magyar Kémiai Folyóirat
Kémiai Közlemények
    http://www.kfki.hu/chemonet/
    http://www.ch.bme.hu/chemonet/